2 Världens befolkning

Målning Adam och Eva

Målning av Per Bergman.

Rubriker:

I

Får man räkna människor?

Folkökningen i fyra steg

Snabb folkökning   

Hur många orkar jorden med?

Folkökningen - ingen jämn kurva

Demografiska förändringar

Kan världens befolkning stabiliseras?

II

Medellivslängd

Fördelning efter kön i världen

Fördelning efter ålder inom länder

Fler gamla - prognoser 2025 och 2050

Hur gamla kan vi bli?

Åldringar och ett lands ekonomi

III

Om statistik

Litteratur

I

Får man räkna människor?

Sammandrag ur boken Bat Seba av Torgny Lindgren:

" Den enda tänkbara kunskapen om ett folk är dess antal. När människorna räknas mister de sina särdrag och förvandlas till ett folk. En konung behöver sitt folk, ingenting annat.

Salomo har frågat mig: Ska också vi räknas?
Nej, vi ska inte räknas. Och jag har förklarat för honom: vi tillhör Davids hus.

Skrivare, det var jag kung David som befallde att folket skulle räknas.

Profeten sade till mig: Herren kommer att straffa dig! Det finns kunskap som är förbehållen Gud, sade han. Folket och dess förökelse och dess myckenhet. Alltsammans är heligt. Tror du att Gud räknar delarna i sin skapelse?

Ja sade jag. Jag tror att han är en räknande Gud och att han har sin glädje i att se hur allt förökar sig.

Allt annat kan du räkna, ägodelar och boskap och fikonträd, men icke människor.

Jag är en, sa jag trotsigt. Jag och Bat Seba är två. Jag och Bat Seba och Salomo är tre. Och folket lät sig räknas. Ja, mångenstädes församlade sig även kvinnorna och krävde att få bli räknade, de trodde att de skulle upphöra att finnas till om de inte räknades, mina män tvangs ofta till stor hårdhet för att skingra dessa kvinnohopar.

Nio nymånadsfester firade jag medan räkningen varade.
När jag hörde alla hundratusentalen nämnas brast jag i gråt.

Ett människohjärta rymmer inte sådana människomängder. Människorna är inte sådana. Hjärtat är inte sådant. Och jag förstod att jag hade försyndat mig mot Herren.

En del länder har tidigare velat hemlighålla sin numerär, kanske för att ge intryck av att vara talrikare än man faktiskt är. Vissa länder har relativt dålig statistik och somliga vill inte låta FN ta del av den.                  Folkökning till år 2050

Inom FN räknade man med 193 medlemsstater 2020 Räknar man Vatikanstaten och Taiwan som självständiga stater blir det 195.

I verkligheten finns det dock ytterligare 30 stater med befolkningar som understiger en halv miljon, av vilka de flesta låg i Karibien och Australien. Europa hade 6 sådana små stater med sammanlagt 0,9 miljoner människor. Dessa har tillsammans fått en ruta med ett tvärstreck på bilden.

Världens befolkning i stater år 2015

Snabb folkökning

På bara de sista hundra åren har folkmängden fyrdubblats - trots att 60 miljoner dött i Kina under Mao och 20 miljoner i påfrestande folkomflyttningar i Indien samt cirka 60 miljoner i två världskrig.

Att Sveriges folkökning blev möjlig berodde på "freden, vaccinerna och potäterna" skrev skalden Tegnér. Vaccinering mot smittkoppor påbörjades mot slutet av 1700-talet.

              Läktarillustration som visar hyr befolkningen fyrdubblades på hundra år

Att den snabba ökningen blivit möjlig beror delvis på ett stabilt klimat och fossil energi och inte minst på att människor lever mer än dubbelt så länge, från 30 till 70 år.

På många håll har folkökningen varit extra snabb som i Pakistan där man gått från 60-talets 34 miljoner till 208 miljoner år 2018. Under samma tid ökade Kenya från 8 till 47 miljoner.

Ur människans synvinkel kan en stor befolkning ses som ett framsteg, men för många andra arter och för miljön är vi alltmer ett hot.

Population Reference Bureau, PRB har gjort en 'halvvetenskaplig' gissning av hur många människor som någonsin levt på jorden fram till mitten av år 2018 och kommit fram till siffran 108 miljarder. Samma källa anger att vi som lever nu utgjorde 6,5 procent av alla som någonsin levt.

Vi har expanderat från Afrika och sedan har geografiska förhållanden och havsströmmar bestämt vägarna. Afrika utsattes för kallare klimat och torka för åttio tusen år sedan och då sökte sig människorna först till Australien och nådde efter ytterligare fyrtio tusen år via Asien till Europa.

Folkökning i fyra steg

Bilden visar ökningen till år 1750, 1950, 2000 och 2009. Nu har turen kommit till Afrika och Asien att först öka kraftigt, innan ökningen väntas bromsa även där.  

Läktarillustration som visar folkökningen inom olika folkgrupper fram till årtalen 1750, 1950, 2000 och 2015.                              

Nästa bild visar både väntad ökning och minskning av befolkningen till 2025.

Folkökning till år 2025

Västvärlden kommer att krympa.

Detta beror på lägre födelsetal. De som tidigare varit i majoritet i ett land kan komma att bli minoriteter på grund av invandring, vilket ger grogrund för nationalistiska och populistiska rörelser.

Bilden nedan visar förväntad folkökning till 2050, enligt statistik från Population Reference Bureau 2011.

Förväntad folkökning till 2050

 

Enligt tidskriften Science, 2014 befarar forskarna att en minskning börjar först vid 12,5 miljarder. Fortfarande väntas över 80 miljoner nya världsmedborgare per år, men en rimlig välfärd för alla är ifrågasatt redan vid 10 miljarder.

Den första tanken blir kanske att det föds för många barn, men en brytpunkt kom år 1965 då antalet barn per kvinna minskade från 5 till 2. När välståndet stiger brukar antalet barn per kvinna sjunka. Antalet äldre har däremot ökat.

Diagram från boken Factfulness av Hans Rosling. Diagrammet visar antal barn per kvinna i genomsnitt sedan år 1800. Man kan se att kurvan har gått nedåt. År 1965 låg födelsetalet på 5 födslar per kvinna, år 2017 låg det på 2,5 födslar per kvinna.

Bilden ovan betraktar Rosling som den mest dramatiska i hela sin bok Factfulness s.106.

I Afrika söder om Sahara fortsätter antalet barn/kvinna att ligga på 4,6 och orsaken kan vara kulturella normer, fattigdom, brist på preventivmedel samt även förbättrad hälsa.

Var på jorden det bor mest människor visas av www.globalis.se/Vaerldskartor

Hur många människor orkar jorden med?

Hade vi fortsatt att leva som samlare och jägare hade jorden endast rått med 8-10 miljoner människor, då detta levnadssätt både kräver stora ytor och en balans mellan villebråd och människor. Redan på Jesu tid, när vi var närmade 300 miljoner, måste vi ha livnärt oss också på annat sätt för att kunna öka - dock långsamt i början.

Hur kommer det att gå? När brist på mat uppstår har vi i alla tider med hjälp av kraftfulla ledare, med eller utan krig, expanderat till nya relativt obebodda områden som Amerika där dock nästan 14 miljoner indianer fick stryka på foten. Nu börjar dock jorden bli fullsatt.

Tidigare har det mest gällt att få tillgång till mark, men sedan 1800-talet har det handlat om kolfyndigheter, på 1960-talet om naturgas och från 70-talet har det gällt olja och mineraler.

Det finns ingenting i naturen som växer obegränsat. Träd, djur och människor når alla en viss storlek sedan tar det stopp. Cancercellerna saknar dock denna viktiga bromsmekanism och förökar sig själva tills värddjuret dör och vår värd är planeten jorden.

Många har försökt göra uppskattningar av jordens bärkraft.

Redan 1789 när vi bara var en miljard människor varnade den kunnige prästen T. R. Malthus för att vi blev för många och att svält väntades. Men han fick fel, vi är snart över 8,5 miljarder och trots det är det proportionellt inte fler som svälter.

Det hade räckt med ett halvt jordklot för alla människor 1960 men 1980 behövdes 1 helt klot och 2030 kommer det att krävas 2 klot.

- Om alla skulle leva som engelsmän krävs 2,5 jordklot

- Om alla levde som svenskarna, skulle det behövas 3,7 jordklot för att i längden tillfredsställa allas behov och även för att ta hand om och absorbera avfallet. /A Wijkman, J Rockström 2011.

 - Om alla levde som indier kunde jorden bära 15 miljarder människor.

Om världen vore rättvis skulle biokapaciteten räcka till två ''globala hektar'' per person. Biokapacitet är ett begrepp som William Rees, professor i humanekologi använder. Han slår ihop alla livsmedel som produceras, allt vatten och all energi som går åt och kommer fram till en enhet som han kallar "globala hektar". En indier använde då 0,89 globala hektar, de flesta afrikaner 1,37, en kines 2,11, en europé  4,45, en britt 5,33 och en amerikan 9,42.

Vad jorden orkar med beror på hur vi kan anpassa oss inom de gränser som planeten tillhandahåller. Allt levande behöver till exempel fosfor som finns i begränsad mängd och då bör fosfor inte hamna i vattendrag och hav. Mer om våra ramar, planetens gränser  i kapitel 3.

Se även: www.gapminder.org Video: HIV: New facts and stunning data visuals

Folkökning ingen jämn kurva

Klimatförändringar, krig, hunger, sjukdom och katastrofer har alla krävt sin tribut. Ett stickprov bara från 1600- och 1700 talen visar följande:

1618–48   under trettioåriga kriget minskade Tysklands befolkning från 15 till 10 miljoner

1641–44   hungersnöd, epidemier och invasioner gjorde att 13 miljoner dog i Kina

1650–85   revolution och pest i Storbritannien - en miljon döda

1651–53   inbördeskrig och pest i Frankrike - en miljon döda

1690–94   livsmedelskriser och epidemier i nästan hela Europa - många döda

1709–10   kall vinter, hungersnöd, pest och smittkoppor dödade halva befolkningen i Polen, Ostpreussen och Litauen

1740–80   den europeiska och muslimska slavhandeln kulminerade och Afrika förlorade minst 10 miljoner människor under 1700-talet

1769–70   hungersnöd i Bengalen minskade befolkningen från 29 till 19 miljoner på ett år.

Även i nutid drabbas vi av sjukdomar som malaria, hjärt- och lungsjukdomar och epidemier som spanska sjukan, vilken 1918-1920 dödade 35 000 svenskar av minst 50 miljoner människor,. Som jämförelse kan nämnas att 7 miljoner dödades under första världskriget. Sedan kom sars- och coronavirus och troligen väntar nya sjukdomar.

Sjukdomar som hiv/aids har redan skördat fler människor än digerdöden. Vi har klarat de stora infektionssjukdomarna, men ser nya olägenheter som felnäring, fetma, diabetes, högt blodtryck och cancer. Men även för dessa sjukdomar börjar vi utveckla botemedel.

Demografiska förändringar

Tidigare fanns det relativt få unga som fick många barn. Nu finns det många unga som skaffar få barn. Ofta ser förhållandena ut som bilden nedan visar med övergång från en period till en annan.

Barnadödlighet

Bilden är tagen ur en tidning på 90-talet; källa okänd.

•  1 - höga födelsetal, hög dödlighet - Afghanistan, Uganda och Zambia

•  2 - höga födelsetal, sjunkande dödlighet - Guatemala, Irak och Ghana

•  3 - sjunkande födelsetal, låg dödlighet - Indien, Malaysia, Bangladesh och Gabon

•  4 - låga födelsetal, låg dödlighet - Brasilien, Tyskland, Japan och Sverige som genomgått övriga stadier.

Kan världens befolkning stabiliseras?

Antal barn har alltid reglerats genom svält, farsoter, krig, barnamord, änglamakerskor, avhållsamhet och preventiva metoder, men kan också regleras genom mat, hälsa, avhållsamhet, moderna preventivmedel och fred.

Om 2 föräldrar får  6 barn varav 4 dör, återstår 2 och då hålls folkmängden stabil.

Om 2 föräldrar får 4 barn varav 1 dör, återstår 3 och då ökar befolkningen

Om 2 föräldrar får 2 barn och inget dör, återstår 2 och då hålls befolkningen stabil.

För att folkmängden i ett land skall vara stabil krävs att varje kvinna föder 2,1 barn, där decimalen kompenserar för de kvinnor som är barnlösa. Om nativiteten understiger 2,1 sjunker folkmängden efter en tid.

Av de afrikanska regeringarna ansåg endast 33 procent att nativiteten var för hög i deras länder 1976. Trettio år senare gav 86 procent av ledarna i samtliga fattiga länder aktivt stöd till familjeplanering, men motstånd finns.

I Japan och Singapore har man problem då födelsetalen ligger på respektive 1,4 och 1,32. De unga, även kvinnorna satsar på arbete och karriär. För att öka barnafödandet har de styrande gått in med aktiva åtgärder som kontaktförmedling, lång föräldraledighet och andra förmåner, dock med klent resultat. Problemet sägs vara att männen inte vill dela hustruns arbete med hem och barn.

Samhällen har fått anpassa sig till kvinnor i yrkesarbete genom att införa föräldraledighet och allmän barnomsorg med förskolor och skolor.

Den brittiske ekonomen, läraren och fredsaktivisten Kenneth Boulding föreslog på 90-talet att man skulle införa "utsläppsrätter" på 2,2 barn för varje kvinna. Den som ville ha fler barn skulle bli tvungen att köpa en sådan rättighet från någon som inte önskade barn.

II

Medellivslängd

"Förr satt farmor stilla, nu spelar hon golf".

"Vi förökar oss inte längre som kaniner – och dör inte heller som flugor''.

På bara 100 år har medellivslängden i världen mer än fördubblats från 30 till 70 år.

De välutbildade med högre inkomster lever i regel längre än övriga inom samma land. I Brasilien är medellivslängden visserligen 72 år, men de 20 procent som har det ekonomiskt bäst lever betydligt längre än de som har det sämst. Människor med allvarliga psykiska problem brukar också ha kortare livslängd.

År 2016 väntades en nyfödd pojke i Sverige kunna leva i 80 år och en flicka 84 år. /PRB.Sverige, Norge och Japan hade då den högsta levnadsåldern.

Fördelning efter kön i världen

Det föds  proportionellt cirka 103–107 pojkar mot 100 flickor i världen.

I Kina däremot uppges förhållandet vara 118/100 och i vissa områden t.o.m. 130/100 och detta beror på att det oftast varit flickfoster som aborterats under ettbarnspolitiken. År 2025 kommer det att finnas 17 miljoner fler tjugoåriga män än kvinnor. Det är som om hela Hollands befolkning endast skulle bestå av unga män! Prostitution och porrindustri växer.

I övrigt finns det i världen fler människor av manligt än av kvinnligt kön fram till 45 års ålder, men därefter överväger kvinnorna. År 2000 fanns det i åldrarna 65–80 år fyra kvinnor på tre män och därefter dubbelt så många kvinnor som män.

Fördelning efter ålder

Världsläktare som visar folkmängden i olika länder fördelad efter ålder

Proportionerna mellan olika åldersgrupper kan vara viktigt.

En man A som föddes på 20-talet i Europa eller USA brukade ha flera syskon, växte upp och blev en av många aktiva förvärvsarbetande där även kvinnornas andel ökade. Arbetslivet behövde honom och han fick ökad inkomst särskilt mellan 1945-75. Han hade få barn att ta hand om och inte heller behövde han sörja för sina föräldrar särskilt länge.

När A nu själv har hunnit bli 80 år har ju hans egna barn i de små kullarna vuxit upp och ingår alltså i en mindre arbetsstyrka som både skall ta hand om honom och de andra pensionärerna samt dessutom de egna barnen. I de rika länderna kan det ändå gå ganska bra.

Samma förlopp har pågått i Japan som nu har den största andelen gamla i sin befolkning någonsin i världen och samma tendenser visas i USA och många länder i Europa.

Kina har ett ännu svårare problem att tackla. På 80-talet var hälften av befolkningen över 22 år och hälften under.

Den stora billiga arbetskraften i Kina kommer att minska och de som behöver omhändertas att öka. Personer över 65 år som skall tas om hand kommer redan 2050 att stiga, från 38 till 64 per 100 arbetande.                      

Om det inte finns något pensionssystem blir de äldre beroende av sina barn (sitt barn) och släktingar. Lagförslag förs nu fram om barns skyldighet att ta hand om sina gamla föräldrar och därmed växer trycket på ungdomarna.

- Indien med 3,1 barn per kvinna förväntas bli världens folkrikaste land år 2050, men väntas även ha fler som kan ta hand om de äldre.

- Afrika kommer 2050 att stå för 25 procent av världens arbetskraft.

- Japan kommer om 50 år att ha en befolkning där 1/3 är över 65 år och folkmängden kommer att ha minskat från 126 till mellan 87- 100 miljoner.

- Europa och Ryssland beräknas få minskad folkmängd om man inte räknar med invandringen. 

Brist på arbetskraft i västvärlden med färre barn och fler åldringar gör att den fylls med invandring från fattigare länder, men eftersom också dessa redan inom några årtionden kommer att ha samma problem, är detta ingen lösning i längden då de arbetsföra kommer att behövas i sina egna länder.                          

”Men när och var i världen har det då funnits ett land eller en tid där befolkningens sammansättning varit lämplig eller okomplicerad? Sanningen är nog den gamla vanliga: ingenstans, någonsin”, konstaterar ekonomen Agneta Stark.

Fler gamla - prognoser

Nu talar man om en åldringsexplosion i världen.

Gammelmormor, gammelfarfar och barnbarnsbarn kan bli vanligare med färre barn och flera åldringar. Vi får både fler ''horisontella'' och ''vertikala släktingar''.

Fram till år 2100 kan vi få  2 miljarder människor över 65 år jämfört med år 2014 då de endast var 400 miljoner.

Nästa bild visar prognoserna för 2025 och 2050.

                                                Prognos för år 2050 Prognos för år 2050

 

Diagrammen nedan visar världens befolkningen fördelad efter ålder och kön under 100 år (absoluta tal).

World Population Prospects

Sverige

År 1900 var 25 procent yngre än tio år och 8 procent var 65 år eller äldre.                       År 2013 var 12 procent yngre än tio år och 19 procent var 65 år eller äldre.

År 2017 var 20 procent av svenskarna äldre än 65 och så beräknas det förbli även 10 år framåt.  

Hur gamla kan vi bli?

Ur naturens synvinkel är vi inte intressanta när vi väl fortplantat oss, men kulturellt kunde äldre människor ha en del att tillföra både sig själva och andra.

Vetenskapsjournalisten Henrik Ennart har uppsökt världens främsta åldringsforskare och redogör för ett flertal seriösa studier i boken Åldrandets gåta, 2013.

Rekord i levnadsålder lär vara 122 år, men forskarna räknar med att det kan bli ännu fler år i framtiden.

Var 20:de svensk är redan över 80 år och vi väntas bli världens äldsta och friskaste befolkning och skulle då gå om japanerna. Dessa har sedan länge haft för vana att varje år efter skolåldern genomgå läkarundersökning och till hjälp har man infört mobila enheter för undersökning.

Områden i världen som är kända för sina gamla och friska åldringar har metodiskt uppsökts av forskarna som studerat mat- och levnadsvanor. Till sin överraskning fann de även ett kargt bälte inom Sverige från Öland över södra Småland med sega människor som blir långlivade - där finns Gnosjö och IKEA.

Kvinnor är ofta fysiskt igång hela tiden vilket skulle vara bättre än hårt arbete i korta perioder som ofta är männens lott. Att sätta sig på golvet och resa sig ett antal gånger per dag tycks vara speciellt bra - vilket muhammedanska män gör.

Att äta litet men rätt var ett genomgående drag bland långlivade, men vad som är rätt i ett land behöver inte vara detsamma som i ett annat. Vad som är bra i viss mängd kan bli skadligt i en annan dos. Självfallet har man undersökt hur mycket proteiner som ingår i kosten och varifrån detta kommer.

Tydligen behöver kroppen ibland komma i nödläge så att våra överlevnadsmekanismer inte faller i träda. Fasta och korta perioder av intensiv fysisk ansträngning tycks vara lämpligt.

Forskning för att försöka påverka de mekanismer som styr åldrandet pågår. I stället för att endast invänta sjukdomar som Alzheimer och Parkinson vill man förhindra att de uppstår.

Celler kan repareras och skadade vävnader bytas ut, stamceller kan odlas för olika ändamål såsom nya flimmerhår till hörselskadade, enzym kan införas som tar bort proteinskräp i cellernas återvinningsanläggningar och man har redan lyckats skapa en tom cell där utvald DNA kan införas.

I takt med detta väntas även en enorm utveckling av både skräddarsydda läkemedel och livsmedel.

Sedan tillkommer arvet. Om båda föräldrarna hade ’rätt’ gener kunde barnen bli gamla trots en eländig livsstil. 

Ennart redogör även för en undersökning publicerad i tidskriften The Lancer där engelsktalande höginkomstländer inklusive norden visar att människor känner stigande välbefinnande fram till 40-årsåldern, men som lägst mellan 45-54 år eftersom man då arbetar hårt vilket går ut över annat. Störst välbefinnande skulle gälla när man är 60 - 70 år, då man får mer tid för sociala kontakter och sådant man själv vill syssla med.

Åldringar och ett lands ekonomi

Förr kunde barn säljas på auktion, idag ackorderar man om vem som skall ansvara för åldringar. Tidigare sköttes de av mer eller mindre frivilliga, mer eller mindre oavlönade kvinnor. Nu krävs skälig lön och reglerad arbetstid, med risk för att kärlek och omsorg bara visas på tjänstetid. Frågor om ansvar, rättvisa och möjlighet att själv bestämma över sin vårdform aktualiseras.

Att uppnå hög ålder kan ses som en seger, även om det är påfrestande för statsfinanserna.

Trafikskylt med äldre par

Den tekniska utvecklingen och investeringarna saktar av då åldringarna blir fler eftersom de är trögare än de yngre när det gäller innovationer och entreprenörskap. Inte heller gynnas landets ekonomi av att pensionärernas förvärvsinkomster uteblir och då betalas mindre skatt. Dessutom minskar ofta deras sparande, vilket hindrar investeringar.

Många åldringar blir dyrt för staten med större kostnader för pensioner, sjukvård och vård över huvud taget. I Sverige finns 2019 två miljoner pensionärer men gruppen 65–80 år utgör inga större hälsoproblem. De mest vårdkrävande finns i gruppen över 80 år.

S- indikator är ett index som införts för EU-länderna. S står för hållbarhet - sustainabillity. Hur mycket mer pengar behöver ett land för att skatteintäkterna skall klara av all den hjälp som staten lovat sina medborgare samt dessutom till räntebetalningar och amorteringar på eventuell statsskuld. Ju högre siffra ju svårare att klara av detta. År 2011 får Sverige siffran S-2 och Grekland S-14.

En allmän offentlig äldrevårdsförsäkring bör fungera oavsett egen ekonomi, social bakgrund eller var i landet någon bor. Läkaren kan bedöma nivån av vårdbehov, vilket avgör det belopp som betalas kontant till personen som sedan kan plussa på med egen eller andras hjälp. Kommunen bistår med rådgivning om bästa sättet att använda de ekonomiska tillgångarna i form av sådant som hemhjälp, ersättning till anhörig eller till äldreboende.

Då vi reser kan vi välja olika flygbolag och vi kan välja en dyrare plats som är mer bekväm än övriga, men alla kommer ändå till samma destination.

Vårdsektorn kan göras likadan. Den som önskar trevligare vård får betala ett högre pris och köpa ''tilläggsvård'' vilket skulle stimulera uppkomsten av serviceföretag. Dessa kan drivas av olika entreprenörer och frivilligorganisationer. Då ökas möjligheten att välja och ingen blir bara hänvisad.

Förhållandet mellan antal arbetsår och år som pensionär var för en europé för ett tjugotal år sedan 20 till 1, idag är motsvarande siffror 2-1. Pensionsfonderna i tjugo OECD-länder hade 2016 ett underskott på 78 000 miljarder dollar.

Statspensioner infördes i Sverige 1913 och utbetalades från 67 års ålder. Pensionen var beräknad för en medellivslängd på 60 år, men nu lever vi i genomsnitt 82 år och väntas bli hela 90 år. Robotar även för hjälp i åldringsvården har kommit igång.

Arbete behöver inte ha med ålder att göra eftersom alla människor behöver sysselsättning, göra något och vara behövda, vilket i princip gäller hela livet. Även om man är sjuk behöver man sysselsättning. De flesta är inte sjuka i hela kroppen och kan göra något med de friska delarna. Man måste arbeta för att inte bli sjuk och blir man sjuk måste man arbeta för att bli frisk enligt en fransk professor i geriatrik. Underförstått borde många frivilligt hjälpa dem som behöver.

En nestor inom socioekonomi E O Wilson nämner att vi har stenålderskänslor, medeltida institutioner och gudaliknande teknik.

III

Om statistik

Det finns många olika sätt att samla in statistik vilket framgår av skissen nedan som gjorts av Världsbanken.

Statistikerna själva varnar för att man tar deras sifferuppgifter som hårda fakta eftersom de ofta är resultat av avväganden, även om dessa är gjorda av experter. I många fall saknar man ännu uppgifter och statistik kan formuleras både positivt och negativt, ett glas kan vara både halvfullt och halvtomt.

Tio fallgropar vi instinktivt hamnar i då det gäller att tyda statistik påvisar Hans Rosling och hans medarbetare i boken Factfulness, 2018.

All statistik om människor kräver att man räknar dem. Statistik behövdes till en början för skattskrivning och för att ta ut soldater. Nu är den nödvändig också för skolplanering etc.

Kan man räkna människor? Att räkna ett lands invånare är dyrt, krångligt och tidsödande och det kan kännas hotfullt för dem som är oönskade.

En ny folkräkning i Indien beräknas ta ett år i anspråk. Där anges, ålder, kön, religion, utbildning och kasttillhörighet, även om många reagerar mot det sistnämnda. Foton och fingeravtryck tas och även sådant som el och toalett inomhus noteras.

I Kina beräknar man att det behövs 6 miljoner funktionärer för att räkna 1 300 miljoner invånare.

Hur räknar man människor? I sin bok Johan uten land, beskriver fredsforskaren Johan Galtung att när studenter vid Princeton University i USA tillfrågades om hur många som dog i Vietnamkriget blev svaret 58 200. Frågan ställdes på nytt - samma svar. Då frågan upprepades en tredje gång undrade någon om kanske vietnameserna också skulle räknas. Någon miljon döda vietnameser - svaret lär vara mellan 1 och 2 miljoner.

Bra statistik hjälper oss att se världen som den är och den ruckar på förutfattade meningar och fördomar. Med dålig statistik är det lätt att lura oss framhåller Emma Frans i Larmrapporten, Att skilja vetenskap från trams, 2017.

Att använda statistik från internationellt erkända institutioner har varit en strävan i mitt arbete.

Litteratur:

Ennart, Henrik, Åldrandets gåta, 2013

Frans, Emma, Larmrapporten,  Att skilja vetenskap från trams, 2017

Galtung, Johan, Johan uten land, 2006

Lindgren, Torgny,  Batseba, 1984

Rosling, Hans och medarbetare, Factfulness, 2018

Wijkman, Anders & Rockström, Johan, Den stora förnekelsen, 2011

www.gapminder.org

www.Population growth with IKEA boxes, Befolkning 1960, 2010 och 2050

www.The joy of Stats.

 

Läs vidare: Kapitel 3 Jorden Livet Människan >>