4a Hur påverkas klimatet   

      Kapitlet är under pågående översyn

Rubriker

Inledning

Klimatstudier

1

Vad menas med klimat?

Klimatrapsodi

Det klimat vi vant oss vid

     Cykloner och stormar

     Polarisar har alltid smällt

Vad sker vid förbränning av kolhaltiga ämnen?

Koldioxid som något positivt

 

II

Varifrån kom energin förr?

    Skogar Bioenergi

    Hälsoproblem

Elektricitet

   Hur produceras elen?

III

Vad är fossila bränslen?

En ny epok

För mycket koldioxid

IV

Varför blir det varmare av växthusgaser?

Mätningar av temperaturen

V

Luftens innehåll

Olika växthusgaser

    Vad mer finns i luften?

Begreppet ppm

Riskbedömning

Max 1,5 grader

Vad händer nu, vad kan vänta oss?

VI

Hur beräknas utsläpp av koldioxid?

     Utsläpp och BNP

Verksamheter som ger störst utsläpp

      El, Skogs- och jordbruk,

      Industri, Transportsektorn

VII

Mer om klimatet

Återkommande små och stora istider

Isar och glaciärer

Haven

Vindar och strömmar

Moln

Litteratur
      

Inledning  

Minsta skolbarn vet ju idag att jorden håller på att bli varmare på grund av all den koldioxid som vi människor släpper ut när vi använder fossil energi.

Vad är sant, vad förnekas, vad är överdrifter och vad kan verkligen hända? Denna text är mitt försök som äldre lekman att utifrån gamla skolkunskaper sätta mig in i ämnet.

Att skriva och omarbeta klimatkapitlet har tagit mycket tid och kostat mer möda än något av de övriga kapitlen och dessutom har det blivit långt, vilket ledde till att jag delade kapitlet i 4a och 4b. Med större förståelse gav jag mig sedan på ett kapitel 5 som handlar om vad som omedelbart bör ha högsta prioritet.

Varifrån kommer drivkraften till detta? Kort sagt från en önskan att förstå. Även psykisk energi behövs om vi vill påverka något och hur mycket energi kräver en enda människa för att leva?

Hon behöver cirka 2 500 kilokalorier per dag. Om man räknar in den fossila energi som går åt för butikens mat med förpackningar och transporter, kan det dock sammanlagt bli cirka 25 000 kilokalorier per dag. (1 kalori är den mängd energi som behövs för att höja temperaturen hos 1 gram vatten 1 grad).

Koldioxidutsläpp per land, per capita och från rik och fattig.

Ser vi först på olika länder så leder Kina. Siffror från år 2010.

Befolkningar som släppte ut mest kiloton koldioxid

Ser vi till vilka som släpper ut mest per invånare då byter Kina och USA plats.

I Kina finns många fler fötter, men USA har störst utsläpp per fot.

Utsläpp per capita av ton koldioxid

Man kan även jämföra utsläpp från fattiga och rika vilket Rosling gör i boken Factfulness 2008, s 255.

                                                                                                                          Koldioxid-utsläpp per person

Nivå 1 -  1 miljard människor med mindre än 2 dollar om dagen        

Nivå 2     3               -"-                            2-8 dollar     -"-      

Nivå 3     2               -"-                           8-32 dollar     -"-       

Nivå 4     1               -"-                   mer än 32 dollar     -"-    

Den rikaste 1 procenten släpper ut 175 gånger mer än de fattigaste 10 procenten. /Laestdius, 2018, s.129.

"Vi flyger, kör stora bilar, bor i stora hus och köper många prylar. Enkelt uttryckt är varje ton koldioxid vi gör av med är ett ton som en fattig person inte kan avge" nämner professor Kevin Anderson.

Se även bild om utsläpp i världen på  http://www.globalis.se/Vaerldskartor 

Hur koldixutsläppen beräknas se nedan under VI.

 

Närmast följer något om själva koldioxiden.

Vad sker vid förbränning av kolhaltiga ämnen?

Vad sker när vi eldar en vanlig brasa? Vi - den enda levande varelsen som kan använda eld.

Med en tändsticka ger vi först en gnista tillräckligt stor för att värmen skall sätta eld på en liten pinne. I pinnen finns kol, men med detta värmetillskott frigör sig kolatomen från de molekyler den varit bunden med.

Detta sker under värmeutveckling och om den räcker till, blir det som en tändsticka för en närliggande kvist o.s.v. Till slut har värmeutvecklingen blivit så stor att vi fått den brasa vi ville ha, där själva elden består av gaser.

Dessutom bildas det rök och sot och kvar på marken blir aska som innehåller de ämnen som varit bundna i veden.

Men vad händer med den fria kolatomen? Snabbt kommer två syreatomer och förenar sig med kolatomen och lyfter upp den i luften.

Därmed har vi fått koldioxid som i kemin har formeln CO2

C - står för kolatomen som är nödvändig för allt som växer,

O - står för syre som behövs för att något skall kunna vara levande.

Atomvikten för kol är 12 och för syre 16. En CO2 molekyl har därför vikten 44 vilket gör att koldioxid är en tung gas, som så småningom sänker sig ner mot marken och haven.

Det kan kännas konstigt att en gas väger något. Själva uppfattar vi ju inte alla dessa CO2 ton som är utspridda i atmosfären. Detta är inget vi kan uppleva, lika litet som vi känner att cirka 1000 ton vattenånga svävar över våra huvuden.

Själva grundämnet kol, C, som fanns i veden lyfter vi alltså upp i atmosfären vid förbränning.  

Energi kan aldrig förstöras, men för oss har den användbara energin minskat då veden är slut.

..........

- Finns det för litet syre i luften blir det ofullständig förbränning och då börjar det osa och det bildas kolmonoxid, C0 - som är en giftig gas.

Samma sak ser vi då vi blåser ut ett stearinljus, då det plötsligt börjar ryka.

- Försurning är ytterligare något vi måste beakta. Regn och hav blir surare eftersom en del av koldioxiden löses upp i vatten.

Kolsyra - H2CO3 inverkar menligt på korallernas förmåga att bilda skal och vid en temperaturhöjning på 2 grader slås korallreven ut och kan då inte fungera som yngelplatser för fiskarna. Försurningen går nu tio gånger snabbare än tidigare.

Några grader mer eller mindre.

Kan det spela så stor roll med små skillnader i temperaturen? Ja, om det t.ex. gäller strömmande regn eller stillaliggande snö så är skillnaden bara 1 grad.

Vår egen kropp användes som en liknelse för en krisande jord i ett föredrag jag lyssnat på. Detta inspirerade mig att göra nedanstående uppställning.

Gäller det vår kroppstemperatur kan en skillnad på 5 grader gälla liv eller död och kanske gäller något liknande för jorden redan inom 100 år.

 Temperaturstegring för jorden inom 100 år

+2  Hotade blir 20-30 procent av alla växter och djur, t.ex. korallreven

+3   Amazonas skogar börjar dö

+4   Golfströmmen ändrar riktning

+5   Landisen på Antarktis smälter fortare och  haven stiger ytterligare

+8   En död planet.

Även om konsekvenserna skulle vara riktiga är en sak felaktig här ovan, det skulle säkert bli omdömet från professor Lennart Bengtsson. Man kan definitivt inte göra prognoser för höjning av jordens temperatur med plus 2, 4 och 6 grader för en så kort tidsrymd som hundra år framhåller han med skärpa. När man möter sådana prognoser gäller ordet - om - om temperaturen skulle stiga - så skulle...

Bengtsson har ägnat sitt liv åt klimatforskning och följt FN:s klimatpanel sedan 1990. Där har han tidigare arbetat fram principer för modellutveckling av olika scenarier för klimatstudier.

Att ta fram sådana variabler som ger önskat resultat är inte svårt menar han och nämner även att det ännu inte finns några verifierade klimatmodeller. Även han förordar dock en försiktighetsprincip.

Sedan dess har dock klimatmodellerna efterhand förbättrats och på flera viktiga områden stämmer de idag väl överens, även om här behövs kritiska ögon.

Poängen är dock vilka konsekvenserna blir, om och när höjningen kommer och den sägs bli större för varje år. Det är därför riskbedömningar blir så viktiga.

Senare meddelar professor Johan Rockström som under 12 år varit chef för Stockholm Resilience Center, SRC att en temperaturhöjning på 2-4 grader kan befaras på vissa områden av jorden redan inom 85 år. Ett sådant område gäller korallreven som förstörs redan vid 2 graders höjning. Dessutom skulle havsnivåerna stiga. Vi vet riskerna och har lösningarna summerar han.

SRC ingår i Svenska Vetenskapsakademien och bedöms vara världens mest inflytelserika tankesmedja inom miljöpolitik.

..........

FN inrättade The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC år 1988.

Detta skedde via WMO och UNEP med svensken professor Bert Bolin som förste ordförande. I stiftelsens urkund står att syftet med IPCC är: att visa att människan påverkar klimatet. IPCC är alltså inte en rent vetenskaplig institution utan arbetar med att samla in forskning och att föra ut den. I arbetet deltar 195 nationer och i rapporten 2013-14 deltog mer än 800 forskare för att ge underlag för staters beslut.

 

 Klimatstudier

- Att t.ex. gå in på Naturvårdsverkets bok En varmare värld som kommit ut i en tredje upplaga med text av Claes Bernes kan jag rekommendera, liksom att gå in på Världsnaturfonden WWF. Även där ges beskrivningar med bilder samt klar och tydlig text och dessa är bara några av alla de organisationer som informerar om vårt klimat.

- Den litteratur jag i övrigt använt framgår av litteraturförteckningen, där flera böcker är skrivna efter 2009 och en så sent som 2018.

- Ett rikt filmmaterial om klimatfrågor finns även på nätet samt korta TED föredrag.

- I Sveriges tv har Kunskapskanalen gjort serien Sanningen om vår atmosfär, vilken gavs 2017 och Den stora klimatskandalen, som är en tysk dokumentär kom 2017.

I

Vad menas med klimat?

En vetenskaplig definition: - de genomsnittliga fysiska förhållandena som råder i atmosfären med temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar på en given ort eller region över längre tidsperioder. Det handlar om:

         - osynliga gaser, osynliga mängder och osynliga strålar - som dock är mätbara.

Klimat omfattar långt mer än bara vädret som kan vara såväl underbart som vedervärdigt. Man kan säga att klimatet är medelvärdet under lång tid av allt väder, inklusive de olika årstiderna.

Tack vare vår atmosfär kan jordens temperatur hållas relativt stabil och fungera som "ett värmande plagg" kring jorden.

Varmast är det ner mot jordytan med tidigare plus 14 grader. Nu utvecklar vi dock en mycket besvärande "undertröja" av växthusgaser, som det är praktiskt taget omöjligt att bli av med.

Man beräknar att cirka 30 procent av solvärmen reflekteras direkt från atmosfären och att resten tas upp av både hav och land.

Varmare blir det också av både moln och växthusgaser som gör att värmen stannar kvar och helt utan växthusgaser skulle jorden vara kall och livlös.

Molnen kan dock även ha en kylande inverkan om de består av iskristaller som reflekterar solstrålarna. Att molnen rör sig och förändrar form beror i sin tur på vindarna och på att värme transporteras inom dem.

Tack vare att haven som täcker 71 procent av jordens yta nästan helt kunnat ta hand om värmen och "gömma den" har de fungerat som en buffert, som en termostat som reglerat värmen, så att vi inte knappast märkt några förändringar.

Då det finns mest hav på södra halvklotet har klimatet varierat mindre där än på det norra. Tusentals forskare med avancerad utrustning gör att vi sedan 1970-talet vet mycket mer om hav och luft.

Tidigare klimatförändringar har mest berott på solens olika instrålning och på själva jordbanan och då rör det som långa tidsrymder och sådana förändringar kommer alltid att pågå och ingår i en sann klimatforskares kunskaper och beräkningar. 

Vad vi än gör måste vi fortsatt räkna med naturens egna klimatförändringar där även meteorer och vulkanutbrott ingår.

Vissa "extremväder" tillhör faktiskt också det normala, men de förorsakar nu större förödelse och kostnader än tidigare eftersom de drabbar fler människor. Vi är vana vid och får räkna med återkommande:

- cykloner som uppträder regelbundet i Indiska oceanen inklusive Stilla havet och runt Australien och

- tyfoner  i västra Stilla havet utom i området runt Australien samt

- orkaner som är vanliga i norra i Atlanten, Karibiska havet och östra Stilla havet.

..............

Efter den senaste istiden för cirka 10 000 år sedan har klimatet varit relativt stabilt under de senaste 7000 åren. Då hade havsnivåerna hunnit stabiliseras  och gjort det möjligt för människorna att börja sprida sig över jorden.

Vi lever nu i en värmeperiod, men hotar att höja temperaturen så att hela vår civilisation hotas.

En kort resumé av vårt växlingsrika klimat både före och efter Kr.f. fram till industrialiseringen ger Fredrik Charpentier Ljungqvist med boken Global nedkylning, 2009. Han ser sitt ämne, historia, genom ''klimatglasögon" och för sitt författarskap fick han bokklubben Clios pris 2016 och en ny bok kom 2017, Klimatet och människan under 12 000 år.

Klimatrapsodi 

 Efter senaste istiden från

- 10 000 år f.Kr. rådde varmt klimat nere vid Mesopotamien där man började odla bördiga slätter som vattnades av floder, men då och då kom snabba förändringar med torka och översvämningar.

- 8000 - 5000 var Sahara täckt av savann och där fanns bufflar, giraffer, elefanter och ett fåtal människor och i Europa fanns det stora urskogar

- 7500 blev det varmt och jordbruket spreds även till Europa norr om Alperna

- 7000 - 3000 fick Skandinavien en ''fransk'' växtlighet med lövträd

- 6200 blev det globalt kallare under 100 år och blåsigare och torrare i Europa

- 6200 - 5800 torkade Eufrat och Tigris ut och öknen bredde ut sig varför människorna måste flytta. Därefter blev det fuktigare igen och människorna flyttade tillbaka

- 6 000 började Sahara torka ut

- 6 000 - 4 000 växer flera kulturer fram i Mesopotamien, Egypten, Kina, södra Asien och norra Sydamerika. Tamboskap införs, men det blev åter svalare och människorna fick tränga ihop sig där det gick att odla. Mark började bli en bristvara och äganderätt till jord blev viktig då människorna blev fler. Livet blev hårdare, man fick arbeta mer och atros var vanligt hos unga människor. Både sopor och skadedjur ökade liksom sjukdomar

- 5 200 - 4 500 varmt i Europa minst 2 grader högre än idag

- 5000  hjulet uppfanns och livsmedel kunde lättare transporteras. Härskare, präster och soldater skulle försörjas och man införde skatter från jordbrukare

- 4000 jordbruket hade spritts till Skandinavien

- 3800 blev det varmare igen och mindre monsunregn; konstbevattning infördes

- 3500 rådde öken i Sahara

- 3200 - 2800 gick nordgränsen för spannmålsodling längre söderut jämfört med 3500

- 3200 markant avkylning i de tropiska glaciärerna; kallare i Skandinavien där jordbruket försvann

- 3000 vattnet i sjön Tchad var 30-40 meter högre än idag och permanenta floder rann ut i Sahara

- 2800 - 2200 spannmålsodlingen nådde längre norrut än någonsin tidigare

- 2060 - 1600 färre monsunregn i Kina som avfolkades

- 2000 - 2200 spannmålsodling i Sverige nådde utmed hela Östersjöns kust

- 2200 - 2100 drabbades dalen vid Indus av torka och även Nilen blev tidvis uttorkad

- 2000 - torka och svält förvärrades. En försvarsmur - 18 mil lång - byggdes för att hindra intrång från nomader vilka drevs iväg av torkan

- 1900 ökade nederbörden - det Babyloniska riket uppstod

- 1450 -1250 varmare period och mer regn

- 1250 kallare och fuktigare i Europa

- 1200 ny avkylning i Alaska, Alperna, Skandinavien och Nya Zeeland

-   700 Mayariket i Centralamerika började falla sönder på grund av torka

-   600-talet en varm period med Romarriket och en kulmen som kom vid Kristi födelse

-   536 vulkanutbrott med förmörkad sol under 18 månader.

Senaste 1000 åren e.Kr.

-   536  tillfällig nedkylningar orsakad av ett större vulkanutbrott

-   800 -1300 en värmeperiod rådde

- 1200 - Island och Grönland koloniserades, frukten mognade två gånger om året i Norge

- 1300 kom den Lilla istiden  - föga sensationellt i ett större perspektiv, men nog så bekymmersam för människorna

- 1600 - talet var kallt. Missväxt och svält och värst på vårarna då maten och kanske till och med utsädet var slut - människor dog av enkla sjukdomar i brist på motståndskraft, häxbränningar fortsatte alltsedan 1484.

- 1800 - talet  Östersjön var till 2/3 täckt av is mot 1/3 1950

- 1850 -1920 varmare period i Europa och Japan, trädgränsen gick åter längre norrut

- 1930 -1939 torka i USA där jorden på prärien blåste bort och 2,5 miljoner människor drevs på flykt

- 1940 - talet hade värmen nått kulmen på norra halvklotet, men ändå kom tre krigsvintrar

- 1950 -1965 nedkylning rådde i Nordamerika och Ryssland.

Klimatet kan alltså låta kulturer blomstra för att sedan utplåna dem i sin framfart och ur ett medeltida japanskt epos citerar författaren Monica Braw:   

"Rytandet när byggnader rasade var som åska; damm rördes upp likt rökmoln. Himlen mörknade; inte en enda solstråle syntes/.../ Jorden sprack upp och vattnet forsade fram. Klippor sprängdes och rasade ner i dalar. Berg krossades och fyllde floder. Havet vällde fram och stränder översvämmades/.../ Människorna var maktlösa/.../ Hur skulle de kunna fly? Som fåglar i skyn? Hur skulle de komma undan ? Ridande på moln som drakar?

Hybris?

Det kan verka förmätet att tro och påstå att människan skulle kunna inverka på dessa naturens krafter, ett påstående som inte heller står oemotsagt.

Trots all denna klimatdramatik anser forskare som t.ex. professor Will Steffen, att människans inverkan på planeten idag är så omfattande och har så stora återverkningar på jorden som helhet, att de inte kan jämföras med tidigare livsbetingelser, sedda under den korta tid människan funnits på jorden.

Steffen är Director of the International Geosphere-Biosphere Programme, IGBP, med säte i Stockholm som han nyligen gästat.

- Varje dag tillför vi människor lika mycket värme till atmosfären som 400 000 Hiroshima bomber skulle gjort. Detta enligt Al Gore i hans nya bok The Future, 2013. Han har dock tidigare fått kritik för felaktig information. Senare har han grundat organisationen Alliance for Climate Protection. 

- Varje dag och natt sedan år 2000 tillför människor netto, lika mycket värme som motsvarar 2 amerikanska julgransljus på 1 watt vardera, till varje kvadratmeter på klotet, skriver James Hansen vid Nasa.

Jag har kontrollerat julgransljusen i Sverige och de brukar vara på 3 watt. Omräknat blir då värmetillförseln netto - 1 svenskt julgransljus per 1,5 kvadratmeter.

(På senare år har det kommit ljusslingor med många mycket små glödlampor.)

Att detta får några följder verkar inte långsökt.

Författaren C.O.Knausgård uttrycker sig så här:

"Naturen är enkel och förutsägbar. Om vi kastar upp en boll ramlar den ner. Om vi ökar koldioxidhalten i atmosfären blir det varmare. Varmare luft smälter isarna. Smältande isar gör att vattnet stiger...

Verkligheten å andra sidan är inte enkel och förutsägbar. En man som förnekar koldioxidens inverkan kan bli president..." /Expressen 6/9, 2017.

Det klimat vi vant oss vid  

Vi är vana vid att det har varit varmt nog för att hindra att det blir is över Amerika och Europa, men kallt nog för att hålla isarna stabila på Grönland, Arktis och Antarktis och på alla de glaciärer som ger sötvatten till stora delar av mänskligheten. Världens sötvatten är till cirka 75 procent bundet i is. Vidare har vi kunnat räkna med en varm golfström till Nordeuropa. 

Polarisar har alltid smält 

Isberg

De flesta människor har ingen egen erfarenhet av polartrakterna och av de naturliga förändringar som pågår där. Jag har alltid vetat att isarna inte ligger stilla utan kalvar och är på drift av havsströmmar och starka vindar.

Jag hade läst om Fritjof Nansen som lät sin båt frysa fast i isen med utgångspunkt från Nysibiriska öarna. Han beräknade att båten skulle driva mot Nordpolen, men den hamnade litet på sidan om, varför han fick ta sig till Nordpolen på skidor. Båten i isen drev sedan vidare och hamnade så småningom norr om Svalbard. Nansen fick senare fredspriset för sina humanitära insatser och hyllades vid norska Vardø, som nu blivit en viktig militär ort.

Arktis har sedan studerats vidare och alltsedan år 1954 görs nu mer systematiska observationer av isen. Även undersidan studeras från ubåtar sedan år 1958 och man har då bekräftat att isen runt Nordpolen verkligen ligger i ett hav.

Isar som ligger i hav visar bara toppen eller cirka 10 procent av sin storlek. I mars brukar isen vara som störst, för att sen förlora 60 procent under sommarmånaderna och sedan åter byggas upp av snö som packas till is som byggs upp även underifrån.

Man observerade att isarna minskade under åren 1977 - 2008. Då kom varma havsströmmar upp genom Berings sund in i Arktiska oceanen och isen krympte. En ny cykel på 30 år väntas när strömmen vänder, om allt förblir som förr.

Nyheter om isarna

Att idag se bilder av enorma isblock som rämnar i solljuset och ''hjälplöst'' verkar driva gör dock ett mäktigt och skrämmande intryck. Smältvattnet söker sig ner i sprickor på isarna och gör att isen lättare glider isär och smälter även underifrån.

Rapporter kommer nu från satelliter om isen månad för månad och man jämför ändringar i temperatur och utbredning.

Arktis

Första halvåret 2016 fick vi veta att isen i Arktis aldrig haft så liten utbredning. Under flera dagar i december 2016 var temperaturen högre än normalt och dessutom kommer sot upp med vindarna och lägger sig på isarna och drar till sig solvärmen. 

Cirka hälften av det synliga istäcket har försvunnit de senaste 30 åren, men givetvis ännu mycket mer nere i djupet.

Ofattbara 2,5 miljoner kvadratkilometer havsis har försvunnit på ett område som motsvarar mer än Grönland. Vid Kebnekaise hade isen sjunkit med 123 meter mellan åren 1968 - 2016.

Det öppna hav som bildas öppnar för fartyg och även turism.

Ett Arktiskt råd skapades 1998 för att bevaka området eftersom man beräknar att där finnas 16 procent av världens oljetillgångar och 30 procent av gasreserverna samt mineraler och metaller. Rådet består av de åtta omkringliggande länderna och sex organisationer för ursprungsbefolkningarna.

Både EU och Turkiet har status som observatörer. Rådet anses dock vara mycket konservativt. Ryssarna har varit mest aktiva, även militärt och i Kina är man bland annat intresserad av en öppen farled.

Det är glädjande att flera stora fiskenationer, bland dem Kina, har enats om att tillsvidare förbjuda fiske i Norra ishavet.

Antarktis

Från tre svenska institutioner kom 2016 rapporten Arctic resilience report  där det konstateras att det i vissa områden pågår en snabb och bitvis turbulent förändring. Se vidare nedan under VII.

På Antarktis bröt sig ett isberg loss 2017 som var 100 meter högt och två gånger så stort som Gotland.

Koldioxid som något positivt

I skolan fick vi lära oss att koldioxid var något bra och att växter både i havet och på land har en fenomenal förmåga att ta upp och använda själva kolet - död materia - och med solens hjälp omvandla det till levande växter. Syret blev över och släpptes ut och vid förmultning släpptes också koldioxiden ut.

Den märkliga processen som står för kolets kretslopp kallas fotosyntes av grekiskans photos, ljus och syntehsis, sammanställning.

Då borde vi väl glädjas åt mer koldioxid.

Problemet är att vi inte har tillräckligt med växtlighet för att ta hand om den ökade mängden koldioxid och hav och sjöar kan snart inte ta upp mer även om där finns både växtlighet och växtplankton av olika slag.

Dessa små organismer tar upp koldioxid och driver både upp och ner och i sidled och förs runt med strömmarna och utgör basen för näringskedjan och t.o.m. valar livnär sig på dessa plankton.

Med hjälp av solljuset bildar de 3/4 av allt syre som växtligheten på jorden avger.

I vart fjärde andetag som vi tar, ingår det syre som bildats av kiselalger. Människorna på jorden andades in syre och andades ut cirka 3,5 miljarder ton koldioxid enligt en beräkning för några år sedan.

Om världens skogar se föregående kapitel 3.

Varma hav avger mer koldioxid än kalla och omvänt tar kalla hav av upp mer koldioxid än varma, men blir de mättade, kommer de att släppa ut mer.

Ner till 200 meters djup härbärgerar haven mer värme än i djupare skikt och det tar längre tid både att värma och kyla dem än vad som gäller för mark och luft. Hav kan vara mer än 1 mil djupa och ofta finns det aktiva vulkaner på botten.

En del koldioxid löses upp i vattnet och gör att vattnet blir surt med risk att fiskarna får svårare att avge sin koldioxid och även att ta upp syre.

Eftersom vi nu befinner oss i en varm period efter Lilla istiden, avger haven mer koldioxid än de gjorde t.ex. på 1600-talet. Eftersom det är kallt i polartrakterna absorberar haven där mer koldioxid än de gör i varmare trakter.

Från att vara livsviktig har koldioxiden också blivit livsfarlig.

II

 Vilka intresserar sig för klimatet?

- En del är skeptiker och i Norden har vi t.ex. en sammanslutning Klimatsans där de flesta medlemmarna är äldre män, flera högutbildade med yrkeslivet bakom sig som har hållit en konferens så sent som 1918.

- En del förnekar förändringar i klimatet, men kallar sig ibland skeptiker, vilket inte är samma sak.

- En del vill ha makt över människorna och då är klimatfrågan bra att ta till, då den är lagom svårbegriplig för de flesta. Det egentliga skälet kan vara ekonomi.

Mycket pengar är involverade och då får man vara beredd på det mesta.

Man betalar t.ex. för att driva kampanjer och lobba. Så har t.ex. republikanerna Charles och David Koch spenderat 48,5 miljoner dollar på desinformation mellan 1997-2010 och Exxon mobil 8,9 miljoner mellan 2005 -2008.

Journalister får då bara skriva om vädret, men inte om klimatet, annars dras pengar in från dem som subventioner tidningarna, vilket varit påtagligt i USA. Jag har måst inse att även forskare tvingas frisera vetenskapliga kurvor, för att få dem publicerade.

- Slutligen har vi forskare som seriöst studerar klimatet och skriver.

Jag vill tro att de får göra sina grunddata kända då dessa efterfrågas alltmer.

Inom vetenskap är det inte fråga om en demokratisk process
- utan om olika sätt att mödosamt samla, mäta och tolka data. Dessutom är forskningen inte färdig och vad man forskar om beror på vad man är intresserad av - och även vad man får pengar till.
 "Extraordinära påståenden, kräver extraordinära bevis". /Carl Sagan

Med intresse har jag tagit del av James Hansen personligt skrivna bok, som låter oss följa hur hans egen kunskap om klimatet vuxit fram. Han är den som helst vill forska och skriva om sina mätningar vid Nasa, men han talade inför senaten redan 1988 och har stångats med politiker.

Han är själv ett vittne till de klimatförändringar som än mer kommer att drabba hans barn och barnbarn. Boken Storms of my grandchildren.The truth about the coming climate catastrophe and our last chance to save humanity kom 2009. Även på nätet kan man följa honom.

Han beskriver konkret en metod för hur vi med den och andra olika åtgärder skulle kunna rädda oss från klimatförändringarna. Det handlar om ny teknik för kärnkraft, vilket jag tar upp i slutet av kapitel 4b.

Här ett citat:

 "...lika säkra är de vetenskapliga klimatinstitutionerna idag, utan undantag att temperaturhöjningen med en mycket hög säkerhet kommer från människan."  /The Burning Question, 2013 av Mike Berners-Lee & Duncan Clark, Kap 2 not 1, min kursivering.

På samma sätt skulle man kan säga att läkarna idag är eniga om att rökning är skadlig för hälsan. Dock kan man få lungcancer även utan att röka.

Att människor faktiskt kan påverka klimatet kan vi själva uppleva i nutid, åtminstone inom ett begränsat område. Om vi hugger ner stora regnskogar, så att luftfuktigheten ändras, kan heta vindar blåsa in, som torkar ut jorden som sedan blåser bort. Vi påverkar då inte bara temperaturen utan också nederbörd, luftfuktighet, lufttryck och vindar.

Uppgifter om klimatförändringar har också sina kritiker:

- Apokalypsens gosiga mörker, 2009 av Anders Bolling beskriver en lång rad av väntade negativa klimathändelser som aldrig inträffade, ibland dock tack vare mänskliga insatser.

- Domedagsklockan, 2013 av Karlsson, Nordangård och Radetzki är en uppgörelse med dem som inte utgår från fakta. Författarna går igenom olika forskningsdata med kritiska ögon och påvisar direkta felaktigheter.

Har t.ex. havsnivåerna stigit? Man har mätt med satelliter mellan 1993 - 2012 och då är höjningen cirka 3 mm per år. Här måste hänsyn tas till att det finns andra mätmetoder och att många mätstationer ligger i områden där själva landet sänks vilket är information som också borde komma fram.

En höjning med minst 3 mm per år är en uppgift som dock återkommer allt oftare.

- Sen har vi den så kallade Climategate-skandalen 2009 där två uppsatta män inom klimatsektorn hade ändrat forskningsdata för att få dem att stämma med sina aktivistiska intressen och sedan vägrade lämna ut grunddata.

- Ytterligare en person lyckades rensa Wikipedia från 500 artiklar med icke önskvärt innehåll och själv skriva och införa 5428 artiklar med lämplig text.

Det finns många olika databaser och hos många är tendensen redan från början att visa att det blir varmare på grund av människan.

På ett särskilt uppslag i boken finns uppgifter om de som finansierar de nätverk som mottar bidrag för att sprida information om klimatfrågor. /s.173.

Det är värt att observera att många NGO-organisationer får ekonomiskt stöd och lever på bidrag från dem som förorsakar klimatförändringarna. /s, 180.

Juridiskt arbete

Den stora klimatskandalen är en tysk dokumentär på nätet från 2017 som visar en av de största mörkläggningarna i modern tid. Nu pågår initiativ för att stämma oljebolag för att de förnekat klimatrisker fast de haft fakta sedan 70-80 talen.

Därmed har man lurat aktieägarna att satsa på fossil energi i stället för alternativ energi och ekonomiska intressen har gjort att man förnekat och spritt ovisshet och tvivel om klimatförändringarna.

- Holländare har ställt sina beslutsfattare inom staten inför domstol för att de inte vidtar nödvändiga åtgärder - och vunnit 2015!

- På bara 3 år har antalet stämningar vuxit till runt 1000 och en organisation Urgenda står för stämningar.

- Med lagböcker och gränsvärden har Jürgen Resch i Tyskland skapat en organisation Deutsche Umwelthilfe som stämmer bilfabriker om de överskrider EU:s gränsvärden för kväveoxid och man brukar vinna. Man har tvingat fram körförbud i mer än 30 stora städer.

- Greenpeace har stämt oljebolag i Norge för att de letar efter olja i Barents hav.

.............

Media

Vädret är som gjort för media - det är alltid dramatiskt och extremt på någon plats - det är nyckfullt, ogripbart och i ständig förändring. Media lyfter gärna fram det negativa, avvikande, plötsliga och konkreta vilket delvis är deras uppgift. Varje gång en tornado återigen drabbat något område blir det självklart stora rubriker, i synnerhet om där finns mycket människor.

Journalister liksom andra människor är ofta utsatta för grupptryck och politisk påverkan.

Journaliststudien i samarbete med Svenska Journalistförbundet 2011-2012 är en undersökning som visat att av de journalister som bevakar politik och samhälle sympatiserade 65 procent med miljörörelser och vänstern och inom tv och radio var andelen 70 procent.

Såväl Hans Rosling som författaren Johan Norberg har intervjuat människor om deras kunskaper om världen och funnit att bildade människor ofta hade mer felaktiga och negativa uppfattningar än gemene man. Vi matas med negativ information.

Kulturchefen i DN deklarerade 2013:

"Min klimatångest blev för svårhanterlig /.../ Jag vet på fullt allvar faktiskt inte hur jag skall leva mitt liv med den här ångesten. Jag källsorterar och har inte bil, men känner ständig vanmakt. /.../ Jag ligger vaken och funderar ut formerna för en global nätkampanj /.../ som skall tvinga världens ledare att förhindra de skrämmande fyra graderna."

Klimatet har många orsaker och ämnet anses svårt att popularisera då det är komplicerat, långt mer än man tidigare trott. Jag instämmer. De flesta har inte tid att plöja igenom böcker i ämnet, än mindre forska utan får förlita sig på media, vilka då får ett stort ansvar.

Både poeter, författare, konstnärer och självutnämnda experter kan stimuleras av att skildra hot om död, svält, pest och krig och att tiden är knapp. Desto viktigare att lyssna till vetenskapsmännen.

Maktlöshet

Vår känsla av maktlöshet tas upp av filosofen Folke Tersman i Fem filosofiska frågor, 2001. Antag att jag tror mig veta att bilism och flygning ökar oljeförbrukningen som ger koldioxidutsläpp. Om det ur min individuella synpunkt är fördelaktigt att köra bil och ta flyget så spelar det ingen roll för just mig, varken på kort eller på lång sikt, om just jag fortsätter härmed eller inte. Om jag personligen slutar flyga skulle planet ändå lyfta med eller utan mig - detta är vad jag upplever.

Några grader mer eller mindre.

Kan det spela så stor roll med små skillnader i temperaturen? Ja, om det t.ex. gäller strömmande regn eller stillaliggande snö så är skillnaden bara 1 grad.

Vår egen kropp användes som en liknelse för en krisande jord i ett föredrag jag lyssnat på. Detta inspirerade mig att göra nedanstående uppställning.

Gäller det vår kroppstemperatur kan en skillnad på 5 grader gälla liv eller död och kanske gäller något liknande för jorden redan inom 100 år.

 Temperaturstegring för jorden inom 100 år

+2  Hotade blir 20-30 procent av alla växter och djur, t.ex. korallreven

+3   Amazonas skogar börjar dö

+4   Golfströmmen ändrar riktning

+5   Landisen på Antarktis smälter fortare och  haven stiger ytterligare

+8   En död planet.

Även om konsekvenserna skulle vara riktiga är en sak felaktig här ovan, det skulle säkert bli omdömet från professor Lennart Bengtsson. Man kan definitivt inte göra prognoser för höjning av jordens temperatur med plus 2, 4 och 6 grader för en så kort tidsrymd som hundra år framhåller han med skärpa. När man möter sådana prognoser gäller ordet - om - om temperaturen skulle stiga - så skulle...

Bengtsson har ägnat sitt liv åt klimatforskning och följt FN:s klimatpanel sedan 1990. Där har han tidigare arbetat fram principer för modellutveckling av olika scenarier för klimatstudier.

Att ta fram sådana variabler som ger önskat resultat är inte svårt menar han och nämner även att det ännu inte finns några verifierade klimatmodeller. Även han förordar dock en försiktighetsprincip.

Sedan dess har dock klimatmodellerna efterhand förbättrats och på flera viktiga områden stämmer de idag väl överens, även om här behövs kritiska ögon.

Poängen är dock vilka konsekvenserna blir, om och när höjningen kommer och den sägs bli större för varje år. Det är därför riskbedömningar blir så viktiga.

Senare meddelar professor Johan Rockström som under 12 år varit chef för Stockholm Resilience Center, SRC att en temperaturhöjning på 2-4 grader kan befaras på vissa områden av jorden redan inom 85 år. Ett sådant område gäller korallreven som förstörs redan vid 2 graders höjning. Dessutom skulle havsnivåerna stiga. Vi vet riskerna och har lösningarna summerar han.

SRC ingår i Svenska Vetenskapsakademien och bedöms vara världens mest inflytelserika tankesmedja inom miljöpolitik.

..........

FN inrättade The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC år 1988.

Detta skedde via WMO och UNEP med svensken professor Bert Bolin som förste ordförande. I stiftelsens urkund står att syftet med IPCC är: att visa att människan påverkar klimatet. IPCC är alltså inte en rent vetenskaplig institution utan arbetar med att samla in forskning och att föra ut den. I arbetet deltar 195 nationer och i rapporten 2013-14 deltog mer än 800 forskare för att ge underlag för staters beslut.

 

..............

Jorden blir varmare

Här är en av alla de bilder som brukar visas om temperaturhöjningar. Global årsmedeltemperatur 1850-2016.

 

/Bild från Naturvårdsverket, En varmare värld, s.36.

En finsk meterolog Antti Lipponen har gjort en expressiv illustration om temperaturstegringen från 1983 - 2016 utifrån siffror från Nasa.

https://www.facebook.com/climatecouncil/videos/vb.345960425540557/1092332704236655/?type=2&heater

 

Varifrån fick vi energi förr?

Solen värmde, vinden fyllde seglen, vattnet drev pumpar och skogen gav både energi och material, men av dessa fyra är det bara skogen som innehåller kol.

Från skogen kom den kolhaltiga energin fram till 1850-talet.

Fortfarande står denna förnyelsebara källa för cirka 9 procent av världens energi och omkring 300 miljoner människor lever idag i skogar och cirka 1 600 miljoner beräknas vara direkt beroende av dem.

Mangroveskogar binder fyra gånger mer koldioxid än regnskogar och våtmarker tar upp dubbelt så mycket som vanlig skog, som i sin tur binder tio gånger mer än jordbruket.

http://www.globalis.se/Vaerldskartor visar under Landskap en karta över var skogar finns i världen och ytterligare en karta över områden för regnskog.

Efterfrågan på skog, denna förnyelsebar bioenergi kommer att bli enorm och större än nuvarande tillgångar medger, varför världens energi helst bör tas från sol, vind och vatten.

För varje träd som fälls planteras nu två till tre nya i Sverige. Så långt är det bra och ytan är till 60 -70 procent bevuxen med skog, men Naturvårdsverket anser att skogen behöver ett fyrdubblat skydd och Skogsstyrelsen kommer antagligen att göra en stor inventering av skogen. 

Tyvärr har den varma sommaren 2018 med skogsbränder gjort att miljontals nya skogsplantor inte gått att sätta ut.

Dessutom används trä alltmer t.ex. för husbyggen som då drar mindre energi än hus av cement och stål.

.........

Även gas - förgasad träkol - kan vi få av skogen. Biogas har använts sen slutet av 1800-talet och både i Kina och Indien finns små gasanläggningar för hushållens matlagning.

På 40-talet under kriget såg man höga vedstaplar överallt och 50 000 fordon körde på gengas och vi var så gott som självförsörjande även när det gällde mat.

Gengasen hade låg verkningsgrad med stora värmeförluster, men man har nu börjat forska om bättre metoder både i Sverige och i världen och redan år 2006 kunde vi i Sverige köpa 10,2 miljoner kubikmeter biogas.

Mycket av denna bioenergi kunde vi ersätta med sol och vind så att bioenergin kunde användas mer ekonomiskt. Liksom det finns oljeraffinaderier finns det nu även bioraffinaderier vilka inte behöver vara stora utan kan avpassas även för en större lantgård.

Bioenergi - till vad och hur mycket?  frågar man från Formas Fokuserar, 2007. När man granskar eller gör upp kalkyler är det viktigt att se vilka faktorer som ingår, liksom om det finns särintressen från vissa intressegrupper.

Av vår bioenergi går 10% till el, 28 % till fjärrvärme, 43 % till industri, 10 % till transporter och resten till bostäder och service. /Leastadius, 2018, s. 250.

...........

Träd kan hjälpa till att rena luften genom att per år ta upp väg- däck- och avgaspartiklar i städer. Detta är dock inte bra för själva träden som ofta står i näringsfattig jord utan tillräckligt med vatten.

I Stockholm var en tredjedel av stadens 12000 gatuträd döende år 2012 av ovan nämnda skäl tills man började ordna ordentliga växtbäddar och därmed har redan 2000 träd räddats.

.............

Eftersom skogarna har minskat kan de inte ta upp all den koldioxid som vi nu släpper ut, då vi förbränner fossil energi.

Det är därför som vi måste vara rädda om skogarna och plantera mera träd.

- En gång satte Franklin D. Roosevelt hundratusentals arbetslösa i arbete för att plantera 3 miljarder träd.

- I Mexiko har en ny lag gjort att skogsavverkningen halverats sedan ägarna i stället för att bryta ny mark, fick göra avdrag på skatten för sina vattenkostnader till jordbruket.

- I en liten by i Indien planterar man ett träd varje gång en flicka föds och i samma land har en man bestämt att hans aska inte skall föras till Ganges, utan svepas i tyg och läggas i en grav och vid dess sida skall ett träd planteras.

Om något liknande kunde bli sedvänjor i världen skulle det kunna bli många träd!

Kemisten Daniel Nocera har framställt ett konstgjort löv som tar upp koldioxid 10 gånger bättre än ett riktigt löv. Se vidare under kap. 4b. 

Hälsoproblem

Miljontals kvinnor lagar fortfarande mat med ved som bränsle. Görs detta i en hydda med grästak går röken ut genom taket och det kan vara bra för då dödas oönskade larver och insekter, men partiklarna i röken skadar också lungorna på den som eldar. Röken sticker i ögonen, river i halsen och det blir svårt att andas. Många dör i förtid.

                                             

Matlagning över öppen eld i ett lerkärl drar 8 gånger så mycket energi som en kastrull av aluminium över en gaslåga /IEA, 2014.  

Tekniker har tagit detta på allvar och arbetat fram en ny spis för fattiga människor som är enkel att bygga och kan monteras lokalt. Olika bränslen kan användas och åtgången liksom utsläppen av koldioxid minskas avsevärt.  

                                

Nästan 2,9 miljarder människor behöver mer och bättre energi. Annars får de fortsätta att använda ved och dynga som bränsle och energin från den vanliga muskelkraften hos djur och människor.

Miljontals ton restprodukter från grödor bränns och orsakar stora luftföroreningar. Här behöves fleråriga växter och nya energislag.

Åtgärder för renare luft i närmiljön

Om man eldar i en spis, en kamin eller i en kakelugn, leder man bort röken genom en skorsten där väggarna blir svarta av sot som delvis beror på ofullständig förbränning.

Sotet i skorstenen måste då och då skrapas bort och förr ansågs små sotarpojkar särskilt lämpade för detta arbete och jag minns fortfarande hur vi rysande lyssnade, då magistern i småskolan läste om Sotarpojken i Milano av Lisa Tetzner.

Sedan byggdes givetvis högre skorstenar för att bli av med den smutsiga röken.

Elektricitet 

Används ved måste den huggas, staplas och bäras in. Har man kol kräver också det transport och utrymme och för en gasspis måste man dra särskilda ledningar, såvida man inte använder gastuber.

Allt detta slipper man om det finns elektricitet.

Illustration

''Det vita kolet'' utvecklades först på 1800-talet och Stockholms slott fick el år 1880.

Elen var i början en nymodighet som "ej kunde vara Guds mening"- samma sak som gällt många innovationer. Det är förunderligt att redan efter hundra år ungefär fyra av fem hushåll i världen kan använda elektricitet, 80 procent uppges i Roslings, Factfulness, 2018.

Se bilden Natt på jorden  http://www.globalis.se/Vaerldskartor

Vitsen med el består i att den är mindre brandfarlig och framför allt lätt att transportera och därför kan produceras centralt i stora anläggningar och sedan föras vidare.

Under förra århundradet fördubblades elkonsumtionen i USA vart 12:te år och hushållen förbrukar nu mer el per månad än vad deras far- och morföräldrar gjorde på ett år.

Av elen använder vi cirka 10 till 12 procent för belysning i bostäder. Om varje glödlampa skulle ersättas med ett stearinljus eller en fotogenlampa och all värme komma från brasor skulle vi bli sparsamma.

Svenskarna slösar mycket el per invånare och även om den inte görs av fossil energi, blir det mindre el att exportera till andra länder. Vi har inte heller nämnvärt ökat energiproduktionen från vind- vatten eller kärnkraft.

- Veken i en fotogenlampa ger bara 1/5 av det ljus som fås med samma energimängd i en gammal 100 Watt-lampa.

- Sedan kom den nya LED-lampan, en glädjande uppfinning med en livslängd på 15 000 timmar mot den vanliga glödlampans 1000 timmar. Dessutom behöver en LED-lampa bara 10 W för att ge samma ljusstyrka som en vanlig glödlampa på 60 W. Ingen glödtråd behövs och lampan innehåller varken bly eller kvicksilver och den kan ersätta även tidigare lysrör. Bakomliggande forskning har fått nobelpris. 

Om en miljon hushåll väljer LED-lampor i stället för vanliga glödlampor till sina advents – och julbelysningar skulle de spara 118 miljoner kilowattimmar.  En adventsstjärna drar sju gånger mindre med LED. / Energimyndigheten, Helena Holm.

Forskning om ännu bättre ledningsteknik pågår givetvis. Strömavbrott kan inträffa, men de har blivit färre, fast större då de inträffar. /www.good.isGood 

Svenska staten stod tidigare som ansvarig för den svenska elproduktionen. Med avregleringen kom i stället fler aktörer som alla vill vara vinstdrivande, men någon reserv finns inte om vi skulle behöva mer el. 
   

Illustration av ledset eluttag

Elektricitet saknas för 20 procent av världens människor, varav två tredjedelar bor i Afrika. Man försöker bygga nätverk åtminstone inom mindre områden och har även lösningar utan nätverk.

För somliga är elen dyrbar då den tar en tiondel eller mer av inkomsten för cirka 200 miljoner människor inom OECD-länderna, enligt uppskattning av IEA.

Med elektriciteten blev fossil energi ännu mer begärlig då den är lättillgänglig och billig - för billig - då det inte betalar sina kostnader för hälsa, miljö och klimat.

Användningen av el är ren där den används, men varifrån kommer elen.

Hur produceras elen? 

Fortfarande kommer nästan hälften av elproduktionen från billig stenkol eller brunkol i stora kraftverk. Först hettas vatten upp så att den förångas och ångan leds till en turbin som driver en generator som börjar producera el. Generatorn omvandlar alltså rörelse till el, medan sedan motorer kan omvandla el till rörelse.

Diagrammet nedan har jag sammanställt av data från Naturvårdsverket, version 2016-01 -19 där siffrorna kommer från CAIT, WRIs databas, 2012.

  CO2/person Förnybar energi Vatten Kärnkraft   Olja    Kol   Gas    
USA     20,7         5,5   6,5    18,8    0,8       35,5      29,6
EU       9,0        13,2  10,3    27,0    2,2   28,1   17,8
Ryssland     16,0          0,0  15,5    16,6    2,6   15,7   49,1
Kina       ?          2,7  17,3      2,0    0,1   75,9     1,2
Japan     10,5          4,6    7,4      1,6  12,2   29,6   38,7
Indien        ?          4,5  11,2      2,9    2,0   71,1     8,3

Siffror för Sverige 5 år senare är: el från 20 % förnybar energi, 40 % från vatten och 40 % från kärnkraft - alltså ingen fossil energi. /SCB, Energimyndigheten.

Våra största leverantörer är Ellevio, Vatttenfall och Eon. Den kolkraft vi fortfarande använder är importerad och går till uppvärmning som kräver mycket energi.

III

Vad är fossila bränslen?

I tidernas begynnelse bestod själva atmosfären till hela 80 procent av koldioxid. Detta gynnade växtligheten, särskilt under den varma perioden Karbon och gjorde att vi långt senare har kol, olja och gas.

Runt 90 procent av våra fossila bränslen finns alltså tack vare runt 300 miljoner år gammalt solsken. När växternas vedmassa begravdes i träskens syrefattiga miljö under markytan, upphörde de att återsända koldioxiden till luften.

 

En liknande process har pågått i hav och sjöar där alger och plankton har sjunkit ner mot botten och om det funnits syre har de brutits ner, men annars blivit kvar och sjunkit ner mot berggrunden.

Vattnet i dessa organismer har pressas ut när de trycks ner mot botten av vattnets tyngd  samt av sand och lera. Ett lager av växtlighet och plankton kan efter bortåt tio miljoner ha blivit en kilometer högt. Sedan behövs bland annat värmen från jordens innandöme för att koka ner materialet till olja, som med ännu mer värme göra oljan till gas.

Gasen liksom oljan strävar sedan uppåt genom sprickor och porer i berggrunden vilket går bra i kalksten och skiffer. En del olja lyckas dock bubbla upp och nå markytan, där den förr i världen ibland användes, men också var till förtret. Gasen däremot gav oss heliga och "olympiska" eldar.

Redan romarna i England och kineserna på 200-talet e.Kr. använde ''brinnande sten'' och sedan antiken har gas använts och olja fick man från växter och valfisk.

Ofta finns dock hinder av massiva berg och oljan och gasen blir innesluten i fickor och blir kvar.

Alla fossila bränslen kommer alltså från växter och organismer - från förnyelsebara källor - och har sedan pressats samman till koncentrerad energi i form av kol, gas och olja under inverkan av högt tryck, värme och ofta vulkanisk aktivitet.

Grundämnet kol utgör vanligen minst 50% av vikten och 70% av volymen.

Torv kan räknas som ett bränsle på väg att bli fossilt. Ibland torrlägger man nu torvmossar för odlingar som i Indonesien, där man bränt torv för att odla palmolja och då släppt ut 13-40 procent av den årliga ökningen av koldioxid i atmosfären 1997-1998.

De svenska torvmossarna har alla bildats efter den senaste istiden och torv används mest för värme, men då den är brandfarlig pågår ofta pyrande bränder.

Varken kol, olja eller gas är något vi producerar utan något vi utvinner, något som inte kan återanvändas och därför kan ta slut. Rimligtvis bildas ny kol, gas och olja, men detta tar sin tid.

............

En ny epok

Vi lever nu i en värld där ofattbara mängder energi används.

Ordet energi kommer från grekiskans energos och betyder - aktiv, arbetande.

Det är dock från 1900-talet som kolet på allvar har börjat användas och 50 år senare även olja och gas. Dessa fossila bränslen utgör nu cirka 80-85 procent av den energi vi använder

Decilitermått Arbetare

-  1 deciliter olja motsvarar ungefär ett fysiskt dagsverke från en person.

-  1 liter olja räcker för att lyfta upp en personbil till toppen av Eiffeltornet.

Fat med olja

- 1 fat olja - 159 liter - motsvarar energin under 1 år från 12 tungt kroppsarbetande människor.

-  Om 85 miljoner fat förbrukas varje dygn i världen skulle det motsvara 250 miljarder människors dagsverken! Undra på att vi vill ha fossil energi.

År och 2019 beräknas vi ta upp 100 miljoner fat per dag.

En full tank i bilen kan köra 50 mil vilket motsvarar 1000 människors arbete under en dag.

Det är som om 50 -100 ''energislavar'' stod till förfogande för en enda människa i rikare länder. 

Oljan är dessutom fortfarande så billig att en amerikan bara behöver arbeta femton minuter för att kunna köpa 4 liter bensin om priset är 80 dollar per fat, ett pris som dessutom ibland har sjunkit till 30-40 dollar.

"Hästkrafter" från fossil energi använder jordens kapital medan levande hästar bara använder naturens årliga ränta och för en häst tar det cirka 1 timme att gå 10 kilometer.

Mer ingående om kol, olja och gas kommer i kap 4b.

Slavboja

Slaveri

En kyrkans man Alonso de Sandoval, verksam i Colombia skrev redan på 1600-talet för att väcka opinion mot den misshandel han såg att slavarna utsattes för.

Slavhandel avskaffades i Storbritannien 1807 och slaveri 1833.

Att det avskaffades i USA berodde på Abraham Lincolns kamp för att alla skulle vara lika inför lagen. Strax efter hans död år 1865 gick lagen igenom och landet hade då cirka 3,5 miljoner slavar, en tredjedel av hela befolkningen. Slavhandeln hade pågått öppet och vanliga människor reagerade inte speciellt.

Sex år tidigare 1859 hade man funnit olja och det var i Pennsylvania, men konsekvenserna av detta anade man knappast.

Kol gas och olja liksom slavar representerar energi. Därför kan vi nu undvara slavar i stora delar av världen - vare sig det gäller av moraliska eller ekonomiska skäl. Slaveri fortsätter dock i både gamla och nya former.

Oljan gav i början 100 gånger mer energi än den som gick åt för att utvinna den. Den var lätt att lagra och frakta och alla nya, snabba transportmedel använde den.

Sedan industrialiseringen tog sin början för 200 år sedan tar vi nu för oss av denna naturens energipresent, detta urgamla energiförråd.

Aningslöst har vi njutit av nya friheter som att förflytta oss med allt ifrån personbil till flyg. Genom kol, gas olja och dessutom kärnkraft har livet revolutionerats för många människor.

Kort sagt har många fler människor kunnat klara livet på jorden tack vare fossila bränslen. Dessa och medicinsk och teknisk utveckling har bidragit till att fyrdubbla världens befolkning på hundra år och att sedan 1950 tiodubbla världens ekonomi. Vi kan förundras!

Tabellen nedan visar att användningen av fossila bränslen fördubblats vart 25:te år.

       År      Totalt             Kol      Olja           Gas     
  1940          4 763         3 729           840      154
  1965      11 478     5 354    4 470    1 236
  1990      22 240     8 650    9 138    3 762
  2015      36 050    14 690   12 270    6 843

/Tabell: Laestadius 2018. s 116.

Illa skötte jag mig i kosmos i går,

jag levde ett helt dygn

och frågade inget

och förvånades inte över något"

/ Wislawa Szymborska

 ……..

För mycket koldioxid

Nu inser vi att det inte bara gäller att rena luften från smuts och sot utan det gäller ett ännu större problem - alla de osynliga och luktfria gaser som bildas då vi förbränner något som innehåller kol och nu förbränner vi inte bara bioenergi utan även fossil energi.

Koncentrationen av kolatomer avgör hur mycket koldioxid som bildas vid förbränningen. Bensin och stenkol innehåller  90 % kolatomer, brunkol 80 % och trä bara cirka 50 %.  

Eldar vi upp 1 kg kol, kommer koldioxiden i luften att ha cirka 3,7 gånger så stor massa. Eldar vi upp råolja blir siffran 3. Koldioxiden som bildas tar alltså cirka 3 gånger större utrymme än det material den kommer från.

Detta är viktigt att förstå om man skall följa klimatdebatten.                          

                                         Illustration av kolbitar i en hög. Till höger om detta en graf med två staplar där den vänstra visar 1 ton kol och den högra visar 3 ton koldioxid

Från olika källor kommer nu uppgifter om koldioxidutsläppen.

- Människans utsläpp av koldioxid har idag en omfattning som vida överträffar de naturliga variationer vi känner till från de senaste 650 000 åren enligt IPCC, 2007.

- Koldioxidhalten är nu högre än den varit på 800 000 år.

- Varje dag kommer ytterligare 90 miljoner ton koldioxid upp i atmosfären. /Al Gore, 2013.

- Värdens koldioxidutsläpp fortsätter att öka och har sedan 1940 fördubblats varje 25-årsperiod.

- Genomsnittssvensken släppte ut 10,7 ton 2018./Chalmers tekniska högskola.

                              

Före industrialiseringen gällde utsläpp av koldioxid i medeltal 1,2 ton per person, men har sedan vuxit till 6,2 ton och bör minska till mindre än 1 ton per person.

IV

Varför blir det varmare av växthusgaser?

 

/Bild från Naturskyddsföreningen, faktablad hämtad från nätet

Cirka 31 procent av den inkommande solstrålningen reflekteras åter till rymden. Det är faktiskt den lilla procenten växthusgaser och molnen som reglerar den värme som lämnar jordytan.

Ordet ''växthusgaser'' är egentligen felaktigt eftersom atmosfären inte är sluten utan öppen för vindar. Dessa vindar kan vi dock inte reglera på samma sätt som man kan öppna ett fönster.

Den som suttit instängd i en bil en varm sommardag har känt av den riktiga växthuseffekten. I fortsättningen kommer ändå termen växthusgaser att användas.

Haven som täcker 71 procent av jordens yta har hittills kunnat ta hand om 95 procent av värmen och gömt 25 procent av koldioxiden.

Resten absorberas av jordytan och gör att molekylerna där börjar röra sig fortare vilket är detsamma som värme. Varmare luft utvidgar sig och stiger uppåt och stannar om där finns växthusgaser och moln.

Koldioxid och andra växthusgaser har en speciell egenskap. De släpper igenom synligt ljus, men absorberar den infraröda strålning som jorden utstrålar. Därav kommer växthuseffekten.

Edward Teller varnade för koldioxiden redan 1957, men han tonade sedan ner farhågorna och såg kärnkraft som en lösning. Han var också den som framställde den första vätebomben.

Ständigt får vi höra att jorden blivit varmare och att stegringen är betydligt större i vissa områden som vid Arktis och Antarktis. Vi kan dock inte uppleva att temperaturen i genomsnitt för världen ökat med 1,1 grader.

Mätningar av temperaturen

Från mitten av 1900-talet har vi haft ett globalt nätverk av tiotusentals både manuella och automatiserade väderstationer av olika kvalitet på spridda platser över världen.

Instrumenten har förbättrats och från hundratals radiostationer skickas ballonger upp med mätinstrument som kan väga ton, ibland upp till cirka 4 mils höjd.

Med satelliterna kan man göra kontinuerliga mätningar av luften och resultaten sammanställs i superdatorer sedan 1979. Satelliterna ger oss oanade möjligheter att även undersöka kvaliteten på isar och om det skett oljeutsläpp i haven och var det finns fiskbestånd och algblomning etc.

Temperaturen stiger

- Lufttemperaturen vid Nordpolen har varit 9 -12 grader högre än genomsnittet sedan mätningarna började 1979 och de varmaste åren var mellan 2011-2019.

- År 2016 var den globala höjningen av jordens temperatur 1,1 grader.

- År 2018 var den varmaste sommaren sedan mätningar gjorts.

Jordens medeltemperatur har nu varit över den normala 400 månader i rad enligt enligt det amerikanska National Centers for Environmental Information.

Man har nu mätstationer och inför mätningarna enligt ett protokoll som gör att vi får jämförbara data över hela Europa tack vare ICOS, Integrated Carbon Observation System.

V

Luftens innehåll

Kväve:       78 %   

syre:          21 %

Summa:    99 %

Återstår: 1 % som består av växthusgaser samt diverse partiklar.

Men varför bidrar inte luftens 99 procent kväve och syre till växthuseffekten?

Detta lär bero på strukturen av gasernas molekyler, som förblir symmetriska även då de vibrerar.  

Växthuseffekten upptäcktes redan 1824 av den franske vetenskapsmannen Joseph Fourier som visade att atmosfärens beskaffenhet styr temperaturen på jorden.

Sedan visade fysikern John Tyndall att växthuseffekten framför allt beror på vattenånga och koldioxid.

Han studerade helt enkelt olika gasers förmåga att hålla kvar värme och då visade det sig att just koldioxid och några andra gaser behöll värmen länge.

Den svenske fysikern Svante Arrhenius beräknade att fortsatt förbränning av kol skulle höja temperaturen med 5 grader om koldioxidhalten i luften fördubblades.

Hur mycket vattenånga som finns i luften beror i sin tur på temperaturen så att det vid t.ex. plus 30 grader finns ungefär 30 gånger mer vattenånga än vid minus 20 grader.

Vartefter temperaturen på vattenångan ökar, håller den allt mindre koldioxid. 

Hela klimatfrågan handlar för närvarande om hur vi skall kunna sköta jordens atmosfär så att där finns en lagom mängd växthusgaser. Dessa har bevisligen ökat sedan människan började använda fossil energi och det har man vetat i över 100 år. 

Olika växthusgaser

Vanligen räknar vi med fyra växthusgaser med olika vikt och olika lång tid som de stannar kvar i luften. En eftersläpningseffekt av kvarvarande gaser, särskilt koldioxiden, kommer att förstärka växthuseffekten i århundraden även om utsläppen skulle börja minska redan idag.

Koldioxiden fortsätter alltså att sakta stiga med en snöbollseffekt.

Illustration av snöboll som rullar nedför en snötäckt backe. Snöbollen har texten CO2 på sidan.

När det gäller gasernas påverkan brukar man jämföra alla med koldioxiden - som fått värdet 1. Andra gaser omräknas sen till koldioxidekvivalenter, då man lägger till ett e - CO2e.  Detta e är dock som regel underförstått i vanliga artiklar. Gaserna mäts i nutid med spektralanalys under kontroll av luftens fuktighet och temperatur.

•  Vattenånga H2 är i särklass den viktigaste växthusgasen.

•  Koldioxid, CO2 finns naturligt i luften och tas upp av växterna. Den bildas när växter förmultnar och kommer från djurs och människors utandning. Nu tillkommer att vi ökar koldioxiden då vi förbränner fossila ämnen.                                         

•  3  Metan, CH4 - hushållsgas, gruvgas, naturgas eller sumpgas finns även den naturligt i luften och är lukt- och färglös och har ungefär hälften så stor inverkan som CO2. Vid förbränning av metan bildas koldioxid och vatten.

Metan har färre kolatomer per energienhet än kol och olja och släpper därför ut 25 procent mindre koldioxid än olja och 40 procent mindre än kol.

Den naturgas som används i Sverige utvinns från gasfält i danska delen av Nordsjön och importeras även från Norge och Ryssland.

Metan finns även i oerhörda mängder på havens botten och infrusen i tundran.

•  4  Kväveoxid N0 och kvävedioxid NO2 tecknas gemensamt med NOx och finns naturligt i atmosfären, men bildas bland annat genom jordbruk och gödsling samt av biltrafik som går på diesel. Koldioxidekvivalenten är 298 och livslängden cirka 500 år.

Gasen är giftig och kan ge besvär vid andning och 2015 avled 38 000 människor för tidigt på grund av dieselfordon med utsläpp av kvävedioxid enligt Nature. Även hjärnan påverkas negativt enligt färsk forskning fån Kina. /Naturvårdsverket.

Peking, New Delhi och London har haft värden närmare 50 mikrogram där EU:s gräns är 40. I Sverige har dessa gaser halverats sedan 1990, men i världen stigit med 15 %.

• 5  Dessutom ingår ett sextiotal gaser som svaveldioxid SO2 vilken leder till försurning. Några har oerhört stor effekt som svavelhexafluorid SF6 .

Särskilt bränslen med höga svavelhalter har ökat sulfatpartiklarna i luften och dessa sjunker neråt efter några veckor. Sverige har nu lyckats minska sina svavelutsläpp med 90 procent på senare år. 

Bilden  nedan visar mängden växthusgaser som blir kvar i luften efter tillfälliga utsläpp.

Graf som visar växthusgaserna svavelhexaflourid, koldioxid, dikväveoxid och metan.
/ Naturvårdsverket, En varmare värld, s.79

................

Ozon, 0 nära marken bildas av solljus och bland annat från bilarnas kväveoxider. Ozon får då en negativ effekt eftersom den hindrar fotosyntesen och skadar vattenbalansen hos växterna, vilket indirekt gör att den verkar som en växthusgas.

Ozon - i högre skikt, 15-40 kilometer över jorden, skyddar oss däremot för solens ultravioletta strålning. Detta har gjort att livet som först bara kunde klara sig i vattnet, sedan kunde ta sig upp på land. "Av vatten är du kommen."

Då människorna börjat använda ett nyskapat ämne freon i stor skala till alltifrån kylskåp och raketer insåg forskarna att freonerna skapade ett farligt ozonhål i vår atmosfär. De lyckades då med politikers hjälp upprätta Montrealavtalet 1987, vilket är det  första globala avtalet någonsin - som också efterlevts.

För så kallade mjuka freoner fick vi sedan ytterligare ett avtal 2016.

...............

Nedanstående bild visar växthusgaser som hindrar värmen att lämna jorden.

/ Del av bild från Naturvårdsverket, En varmare värld, 2016, s.61.
.................

Vad mer finns i luften?

- Stoft finns i luften - aerosoler - som binder vattenångan och bildar moln som kan hindra inkommande solstrålning, men även hindra värmen från jorden att stråla ut.

Stoftet, aerosolerna kan vara mindre än en tusendels millimeter och kommer från havssalt över haven samt tungmetaller, planktonrester, bakterier och virus, men att mäta mängden aerosoler är fortfarande svårt.

- Sotpartiklar är en speciell sorts aerosoler då de drar till sig solljuset och om de landar på isar smälter dessa fortare. Numera kommer sotet till en fjärdedel från Indien och Kina.

Av världens barn andas 90 procent förorenad luft och 600 000 dog av infektioner i luftvägarna enligt WHO, 2016.

Större industrier försöker numera avskilja stoftpartiklar och jämfört med tidigare har man i Europa och USA ofta lyckats rena luften i större städer, åtminstone från sot och svavel. I USA, Storbritannien och Sverige är mängden småpartiklar i luften 6 gånger mindre än tidigare. /Johan Norberg, Progress, 2016 s. 108-117.

...............

Vulkanutbrott sprider också enorma mängder av svaveldioxid och aska i luften varvid temperaturen sjunker. Så skedde t.ex vid utbrottet 1815 på ön Tambora i Indonesien, då stoffet spred sig över världen och ledde till "året utan sommar" i stora delar av Europa. Askan som innehåller näringsämnen föll ner efter ett par veckor, men svaveldioxiden spreds över världen och blev snabbt en kondensationskärna för vattenångan som bildade dimma, moln och sura regn.

Atombomber befaras av samma skäl kunna ge upphov till en ''nucleär winter''. Krig och krigsförberedelser är naturligtvis helt oförsvarliga med tanke på energi och utsläpp.

Brinnande oljekällor i Irak 1990 -1991 släcktes dock snabbt och medförde endast direkta lokala förändringar.

Begreppet  ppm

Hur anger man mängden växthusgaser?

De anges inte i procent utan i miljondelar - ppm - parts per million.

År 1750 uppges ppm-värdet till - 280, vilket innebar att av en miljon molekyler i luften bestod 280 av koldioxid.

Människor har alltid eldat med ved och dynga och ppm-värdet har legat på 280, men på senare tid är ökningen 2 ppm per år, då vi är fler människor och använder fossil energi.

-  De senaste 200 hundra åren passerade vi ett tröskelvärde som ligger på - 335 

-  Runt 1990 nådde värdet den gräns som WHO har satt som övre gräns - 350

Med högre ppm än 350 riskerar vi snabbare smältning av isarna, förlust av bergens glaciärer som ger färskvatten, fler skogsbränder, fler översvämningar, förlust av revens koraller och utrotning av arter, summerar J. Hansen, 2009.

-  år 2000 var värdet - 370

-  år 2009 var värdet - 387

-  år 2018 var värdet - 405,5  /Nasa.

-  år 2019 var värdet - 413,2 /Scipps Institution of Oceanography at UCSan Diego.

Ökningen brukar nu vara 2 ppm/år. IPCC anger att vi kan vänta en temperaturhöjning på 4 grader år 2100. Ändå har man inte räknat med riskerna av smältande permafrost som skulle ge enorma utsläpp av växthusgasen metan.

-  Världsbanken uppgav redan 2012 att vi kan vänta en höjning till 4 grader redan år 2060.

I Peking var värdet  ppm - 950 fyra dagar i rad enligt en tidningsnotis år 2013 och årsmedelvärdet var då - 750, men det fanns andra kinesiska städer som var värre. Storstäder med tät trafik har ofta höga värden som Delhi år 2017 med ppm 1000 och Indien ligger nu i startgroparna för ökad produktion och konsumtion.

Ofta talar vi om sådant som är reversibelt, som att rena sjöar och luft, men mycket är irreversibelt när det gäller klimatförändringarna, där det handlar om tusentals år, även om utsläppen genast upphörde. Ordet irreversibelt fanns två gånger i en IPCC skrift 2007 och 14 gånger 2014.

Det är den kvarstående koncentrationen i luften som är viktigast, inte de årliga utsläppen och detta är något som vi vanligen inte upplyses om.

Vi talar om åtstramningar fram till 2100, men även om inga mer växthusgaser skulle släppas ut, skulle temperaturen ändå fortsätta att stiga ytterligare i flera hundra år.

Riskbedömning

Vi får använda de kunskaper vi faktiskt har från en enorm mängd forskningsrapporter och simulerade experiment.

Detta nämner den kände finansmannen László Szombatfalvy i boken Vår tids största utmaningar, 2009 som året därpå följdes av boken Känslor och Förnuft: En bok om moraliska beslut.

Szombatfalvy har även grundat stiftelsen Global Challenges Foundation genom en ansenlig donation och utlyst en tävlan om "A New Shape" för världens styre. Länk: http://globalchallenges.org/sv

Domedagsprofeter har ofta haft fel och dessutom kan man ju ha tur och oförutsedda gynnsamma händelser kan inträffa - allt detta inser även riskanalytiker.

Max 1,5 grader!

Tidigare var max 2 graders höjning den gräns man lyckats enas om vid de stora konferenserna.

- Inte ens 2 grader skulle vi klara genom att fasa ut den fossila energin på 25 år och det ändå bara med 66 procents säkerhet enligt beräkning av IPCC år 2014.

- Vi når 2 graders höjning redan inom 20 - 30 år om vi fortsätter som 2017. Här krävs 80 % minskning av utsläppen, som sen bör gå mot noll till år 2100.

- Stopp vid 2 grader kräver att det blir noll utsläpp till 2050.  

Med noll utsläpp av växthusgaser till 2050 kan vi hålla oss under 2 grader. /Rockström, SvD, 2018. 

Enligt Sveriges klimatlag skall vi ha 0 utsläpp 2045, vilket innebär 85 % minskning jämfört med 1990. Detta gör det svårare för bilindustrin att konkurrera med länder som ställer lägre krav.                          

Max 1,5 graders höjning till 2100 - blev till slut målet vid FN:s Pariskonferens 2015.

Detta mycket tack vare insatser från Stockholms Resilience Center där man liksom inom EU arbetat för ett stopp vid 1,5 grader. Man måste nämligen räkna med risker för självförstärkande förlopp och att tipping points kan uppstå vid vissa kritiska värden. Dessa brukar vara både plötsliga och oförutsedda. För en rapport om ''tipping points'' se: www.pnas.org                            

                                   Illustration av enkel kurva med en CO2-molekyl

Ändå fortsätter vi att öka vår användning av fossil energi:

-  år 2005  - 109 000 TWh

år 2015  - 129 000 TWh  /WMO, 2017.

Att uppvärmningen inte beror på ökad instrålning från solen har man bevisat.

Vi är den första generationen som förstår klimatförändringarna och den sista som kan göra något åt dem.

Vi låter utsläppen av koldioxid öka fast de måste stoppas.

”Förlåt oss icke, ty vi veta vad vi göra”.

Vad händer nu - vad kan vänta oss?

Landmärken under vatten

Här följer några olika bedömningar:

- Orkanerna tillhör som tidigare nämnts det normala, men en del anser att de blir kraftigare och varar längre. Orkanen Katrina år 2005 kostade 100 miljarder dollar och Sandy, 2012 kostade 20 miljarder. Nu kan vi med satelliterna lättare upptäcka när  orkanerna är på väg.

- Fler värmeböljor och skogsbränder uppstår. Torka har rått både i Etiopien, Kenya, och Sudan och drabbar nu Kalifornien. Enorma stoftmoln kommer att dra fram över Södra Afrika, USA, Sydeuropa och Sydost Asien. Höjd temperatur inverkar på två sätt, torra områden blir torrare och våta våtare.

- Fler klimatflyktingar exempelvis i Centralasien och Irak på grund av torka och ohållbara jordbruksmetoder vilket i Syrien dessutom förvärrats av folkökning och krig.

- Fler skogsbränder då Amazonas regnskogar kan brinna upp och upphöra att vara sänkor för koldioxid och i stället släppa ut både koldioxid och värme. Bränder rasade inom EU, 2017 och 2018.

- Kraftigare regn och översvämningar. Vatten har översvämmat länder som Pakistan, Indien och Afrika på en yta som motsvarar Tyskland och Frankrike och sedan följde Balkan. Dödsfall vållade av regn rapporteras som i Bangladesh där 41 miljoner människor drabbats av det värsta skyfallet på 100 år.

Antingen får man för litet eller för mycket vatten eller också kommer det på fel ställe och fel årstid.

- Höjda havsnivåer beräknas enligt FN:s klimatpanel troligen bli 1 meter högre till 2100, men det finns andra som räknar med ännu högre värden. Höjningen kommer att fortsätta även efter 2100 och framför allt kan förändringar komma plötsligt. Tokyo har redan svårt med tyfoner och regn som sju gånger om året förorsakar översvämningar och vattnet måste då avledas i långa tunnlar och bunkrar.

Med stigande havsnivåer hotas t.x. Bangladesh som dessutom sjunker av det slam som Brahmaputra för ut till deltat vilket tynger ner landet. Samma effekt har en tektonisk platta vilket är katastrofalt i detta tättbefolkade område.

- Haven blir surare och försurningen har ökat med 30 procent sedan industrialiseringen. Fiskar, koraller och vissa plankton hotas och det är korallreven som stöder 1/4 av allt marint liv och är yngelplatser för fiskarna.

Korallreven skyddar dessutom 200 miljoner människor i 70 länder genom att reducera nästan hela kraften från vågorna, innan de slår in mot land.

- Isarna smälter och reflekterar mindre solvärme. Grönland och Västra Antarktis fortsätter att förlora cirka 100 kubikkilometer per år.

   Grönlands is kunde smälta bort och saltvatten tränga in över land.

   Västra Antarktis istäcke kan glida ner i havet och vattnet skulle stiga.

   Glaciärerna som ger vatten till miljarder människor återbildas inte som vanligt.

- Infrusen metan i Östasiens tundra kan komma lös. Där finns enorma lager som håller mer energi än 10 000 miljarder ton kol. Det är i så fall minst dubbelt så mycket som alla våra kända resurser av fossila bränslen tillsammans.

- Golfströmmen kan ändra riktning och ge ett kallare klimat i Norden. Den brukar i vanliga fall inte ändra riktning som El Nino och El Nina.

År 2016 hade isen vid Arktis kuster krympt och ersatts med smältvatten som inte innehåller salt och därför väger mindre än det salta vatten som kommer med Golfströmmen. Om det lätta kalla vattnet inte dyker ner och blandar sig med det varma vattnet som kommer söderifrån, kan detta påverka Golfströmmens väg. 

En ny rapport från European Academies Science Avisory Council anser att mycket tyder på att Golfströmmen redan kan ha tappat 30 procent i styrka under de senaste 50 åren och här är risken stor för plötsliga förändringar.

Illustration av djupvattnets omsättning i världshavet

/ Bild från Naturvårdsverket, En varmare värld, sid. 31.

VI                                                                                                        

Hur beräkna våra utsläpp av koldioxid?

Skall endast det som gäller konsumtion inom landet räknas? Skall landets export och import ingå? Skall nödvändiga transporter också räknas med? Skall avdrag göras för skogens koldioxidlagring? Det finns alltså många olika sätt att räkna varför uppgivna siffror varierar.

Samma resonemang gäller för åtgång av vatten. Hur mycket förbrukar vi indirekt, då vi importerar ris eller direkt då vi själva framställer papper?

Illustration som visar karta över Sverige och Indien, där textil importeras från Indien till Sverige.     Illustration som visar karta över Sverige och Europa, där pilar går från Sverige till länder i Europa.

-  Sverige importerade till exempel 84 000 ton kläder år 2007. Om den importen hade räknats med hade siffran för våra utsläpp blivit 10 ton per person. Denna import i förening med utlandsresor ger då utsläpp i andra länder och detta måste vi ta hänsyn till då vi uppställer våra klimatmål.

Vår import av livsmedel 2014 ledde till 21 miljoner ton Co2 mot endast 6,7 miljoner ton inom gränserna.

-  Sverige exporterar å andra sidan stål och cement som är mycket energikrävande att framställa, även om detta görs med världens bästa energisnåla metoder. Om vi däremot förlägger produktionen till länder, med sämre teknik blir utsläppen större.

Vid en tidpunkt berodde t.ex. en fjärdedel av Kinas utsläpp på export  till andra länder som USA och Europa.

Utsläppen från vad som konsumeras inom ett land är det värde man mer och mer utgår från.

Vid klimatförhandlingarna i Paris 2015 angavs siffran för för Sveriges utsläpp vara 6 ton per person. Om vi drar ifrån den kolsänka som vår skog utgör skulle siffran sjunkit till 1,5 ton per person.en siffra som steg av skogsbränderna 2018.

Tack vare vatten- och kärnkraft ligger utsläppen från vår industri nu, på samma nivå som på femtiotalet trots att industrins förädlingsvärde blivit sex gånger större. Tyskland som litar mindre till kärnkraft, släpper ut femton gånger mer för sin el, per producerad kWh jämfört med vår.

 - Förbättringar som gjorts i den svenska energimixen äts upp av en fortsatt hög konsumtion och import av varor, inte minst från Kina, där de ofta produceras med kolkraft.

Vårt ekologiska fotavtryck påverkas också av vår förhållandevis stora och energikrävande fordonspark samt vår höga köttkonsumtion, säger Carina Borgström-Hansson, expert på ekologiska fotavtryck på WWF.

Vi är dock ett av de länder som har lägst C02 utsläpp per capita i Europa enligt IEA, 2016.   

.........

- Historiskt sett har de rikare länderna som Storbritannien, Tyskland och USA haft störst klimatpåverkan, då länderna redan använt fossila bränslen ett par århundraden, dock utan att inse konsekvenserna. Men nu vet man. Förr kunde dessutom biosfären och haven  gömma mer än de nu kan.

- Att tala om skuld för händelser som historiskt inträffat av okunnighet är ingen bra väg skriver Jonas Hellman som bor i Bombay, där luften innehåller 6 gånger så mycket småpartiklar som tillåts i Sverige. Där behövs bland annat el och mer kollektivtrafik.

- Att tala om ansvar för dagens händelser är däremot en bra väg.

- Export av miljökunskap och teknik ger inga utsläpp.

Bilden nedan visar utsläpp av koldioxid per capita år 2014 i olika länder.

                   
/ Bild från Naturvårdsverket, En varmare värld, 2017, sid.67.

Kanadas utsläpp per capita var 2017 dubbelt så höga som Kinas och åtta gånger högre än Indiens. /Rosling, Factfulness s. 255.

Utsläpp och BNP

Följande läktarbild och även den som inledde kapitlet, bygger på siffror från 2010 och har beräknats på var konsumtionen ägt rum, inte på var något är producerat.

Här visas bl.a. att några höginkomstländer dock minskat sina utsläpp mellan 1990 -2010.