7 Vår sexualitet

Adam och Evas förvisning ur paradiset
       Skulptur av Åke Holm, Höganäs Museum

 

Rubriker:

I

Sexualdriften

Sexualiteten börjar inte i tonåren

Tonåren

Sexualupplysning

 

II

Kön och jämställdhet

Kön och skapande

Biologiskt kön - inte så enkelt

 

III

Fruktsamhet

Moderskap

Familjeplanering  

Tidigare befolkningspolitik

 

IV

Mödradödlighet

Barndödlighet

Oönskade barn, aborter

Data om kvinnor

 

V  

En naturlig kropp?

     Omskärelse, Könsstympning  

Incest, våldtäkter,

Sexhandel

..................

 

I

Sexualdriften

Vår sexualitet gäller släktets fortplantning och fortlevnad, en av våra starkaste, mest känsloladdade och lustfyllda drifter – med eller utan kärlek. Önskan om eventuella barn beror på var i livet vi befinner oss, medan längtan efter njutning vanligen finns livet igenom. Sexualakten innebär ingen ''lagom upplevelse''. Den är extraordinär, passionerad och bryter mot vårt vanliga sätt att uppleva. Den slungar oss ut i det okända och spränger gränser. Extasen jämförs ibland med vissa religiösa upplevelser.

Att kunna kontrollera denna drift med dess starka lust är nödvändigt i varje kultur och variationerna är många t.ex. med och utan månggifte. Öst och väst har traditionellt varit varandras motpoler, men ibland med ombytta roller. 

I den grekiska antiken var måttlighet en dygd och man fick inte bli slav under sina begär. Man hade också ett brett spektrum för de olika sätt på vilka man kunde finna sexuell njutning, där inte moral var avgörande.                           

Islam har en gång uppfattat erotiken som en form för andlighet, en bön, en gåva, ett självförverkligande i glädje. Mohammed framhöll njutning för både män och kvinnor och under arabernas storhetstid skrevs t.ex. ett verk om Njutningarnas encyklopedi. I början på 1990-talet ansåg man att de i väst endast hyste en gudlös sexuell moral och materialism.

Kristendomen har ofta varit klart sexualfientlig och förnekat kroppen, även om det i bibeln talas om kroppen som ett tempel och om kärlekens höga visa.

Katolska kyrkans präster har att leva i celibat, även om förändringar har börjat diskuteras under den nuvarande påven Franciskus. Då prästerna så att säga lever på en högre nivå än vanliga människor, kan det tänkas att de även ansett sig ha speciella rättigheter, som att använda småpojkar, vilket ju var helt i sin ordning i det gamla Grekland, utan att det räknades som homosexualitet.

Asexualitet som ideal för kvinnor finns ofta samtidigt som hon anses vara helt styrd av sitt kön. För en asexuell fortplantning kan Maria med Jesusbarnet stå som ideal. Kvinnan skall då vara sexuellt okänslig men ändå föda barn. Samtidigt skall hon vara sexuellt lockande vilket i vår nuvarande kultur understöds på många sätt.

Sexualiteten börjar inte i tonåren

Det ter sig rimligt att en så stark drift som sexualdriften har några förstadier, men dessa utforskades först med Sigmund Freud. Möjligen hade den vanliga exhibitionistiska lusten hos barn i 3-5 års åldern kunnat tolkas som något sexuellt. Barn brukar då gärna slå kullerbyttor eller dra av sig kläderna, då det kommer främmande.

Från psykoanalytiska observationer kan vi hämta en del kunskap och teorier om vår tidiga barndomsutveckling, även om också här finns olika uppfattningar. Då Karin Mangs och jag arbetade med boken 0-20  i psykoanalytiska perspektiv, 1984, hade jag anledning att fördjupa mig i ämnet.

Varje barn oavsett tid, kultur och sociala förhållanden brukar dock före 4 år ha konstaterat att flickor och pojkar ser olika ut. Pojkar har något mer än flickor, något synligt. Flickor kan då ses som misslyckade pojkar, en dunkel känsla, aldrig uttalad i ord som kan bli bestående och kanske kan en pojke bli en flicka om han inte passar sig.

Denna första upplevelse av mer lika med bättre när det gäller kroppen kan generaliseras och införlivas av både pojkar och flickor. Värderingen kommer då att ingå i primitiva föreställningar, just sådana som brukar förbli omedvetna. Kvinnan såsom en ofullständig man lär ha varit en uppfattning hos Aristoteles.

Flickornas vagina syns inte och att även flickor kan ha angenäma kroppskänslor förblir ofta okänt för småpojkar. Att sedan bara flickor kommer att kunna föda barn kan väcka avund hos pojkar. Somliga ondgör sig över detta påstående om avund - vanligen omedveten - och har olika uppfattningar om vem som avundas vem.

Att flickor har en livmoder behöver barn få förklarat för sig, men eftersom man då vädjar till intellektet och inte bara till känslorna tar det längre tid att införliva. I gynnsam miljö brukar detta område bli mindre problematiskt redan i 5-årsåldern, varför det finns gott om både män och kvinnor som är stolta över sitt kön och har god självkänsla.

Att ha två föräldrar som lever i ett gott förhållande gör den sexuella utvecklingen lättare för både pojkar och flickor. Den största hjälp föräldrar kan ge sina barn är att de får uppleva att föräldrarna tycker om varandra.

Om det inte finns någon närvarande pappa, kan det bli knepigt särskilt för pojken.

Alla små barn brukar uppfatta sig som världens medelpunkt och ensamma ägare till modern. Då det senare går upp för pojken att hon ''har en annan'' känner han sig sviken och blir ett tag nedstämd, men så småningom inser han det fruktlösa i att konkurrera med pappen och får i stället försöka bli lik honom.

Tyvärr finns det mödrar som i brist på annan ömhet, försöker hålla kvar ett kroppsligt intimt förhållande till sina söner och kan då upplevas som förföriska och bli ett hinder för pojkens frigörelseprocess. Än svårare blir det om han ibland schasas bort och ibland återtas av modern. Att kvinnor ibland omedvetet uppfattas som horor kan ibland bli begripligt.

Föga diskuteras vad kvinnor har att beakta i sin fostran av pojkar - de blivande männen som de ju ofta är missnöjda med.

Normalt får barn helt enkelt inse att föräldrarna har sin värld för sig och som barn får man i stället ty sig till andra barn och ingå i gruppen barn.

Därefter brukar följa en sexuellt vilande period fram till puberteten.

Tonåringar

Tonåren

Ungdomsåren kännetecknas av längtan efter kärlek, lust och en pockande sexualitet som inte funnit sin hemvist. Starka känslor kan vara förvirrande och gåtfulla för den oinvigde. Känsliga, kaxiga, konfunderade, upproriska, klumpiga, sökande, trevande och ensamma möter ungdomar världen och utmanas samtidigt ständigt av reklam, tidningar, filmvärldar och droger.

Ungdomar med god hälsa vågar ofta ta risker. De experimenterar med rökning, alkohol och sex och de kan av oförstånd fastna i skadliga beteenden. Då de saknar erfarenhet har tonåringar ofta svårt att fatta långsiktiga beslut som gäller hälsa, skola och utbildning - sådant som ger utdelningen först senare i livet.

Tonåringar i dagens samhälle behöver med andra ord stöd och begränsad frihet när det bland annat gäller skolgång, fritid, alkohol och sexualitet.

Puberteten kommer dessutom på sina håll tidigare nu än förr, både för pojkar och flickor. Det omnämns att i ett land menstruerade flickor vid 16,6 års ålder år 1860 och redan vid 12,5 på 1900-talet. Bättre mat, hormonstörande ämnen och stress har prövats som förklaringar utan att ge definitiva svar. På sina håll har åldern gått ner ännu längre, utan att den psykiska mognaden håller jämna steg.

Enligt FN:s definition är barndomen slut när man fyller 18 år.

Som barnäktenskap räknas därför äktenskap före 18 års ålder oavsett om det sker frivilligt eller av tvång. Enligt UNFPA gifts 14 miljoner flickor bort före denna ålder. En kartläggning i Sverige 2009 visade att över 70 000 ungdomar, främst flickor, inte själva fick välja vem de ville gifta sig med.

I William Shakespeares Romeo och Julia
yttrar hennes fader:
”Mitt barn ännu i världen är en främling,
Hon knappast sina fjorton år har sett;
Låt tvenne somrar dö i blomsterskrud,
Förr´n hon må anses mogen att stå brud

För tidigt gift, för tidigt kvinnan vissnar.”

Här gällde tydligen 16 år som lämplig ålder.

I Sigrid Undsets roman Kristin Lavransdatter får huvudpersonen som en ynnest, liksom andra välsituerade döttrar, vistas en tid i kloster innan hon ansågs giftasvuxen. Vid arrangerade äktenskap är flickan vanligen yngre än pojken eller mannen.

Kort ungdomstid och tidiga äktenskap gällde förr i Sverige och så är det fortfarande i många länder.

De flesta samhällen ger ungdomarna någon form av ledning och introduktion till vuxenlivet, men i många kulturer är just de sexuella frågorna påfallande ofta tabubelagda. Sannolikt tar de unga in en hel del information på egen hand och skapar sina egna mer eller mindre dunkla föreställningar. Tystnaden inför det sexuella i vissa kulturer innebär samtidigt ett budskap till ungdomarna att de inte bör befatta sig med ämnet och alla kanske inte heller är lika intresserade.

Tabu och vidskepelse om menstruationen lär råda i t.ex. Indien, men motverkas nu av undervisning och filmer.

Att i skolan under några år skilja pojkar och flickor åt var kanske klokt så att barnen fick "pubertera i fred" för att sedan återgå till gemensamma klasser under gymnasieåren.

En förlängd ungdomstid gäller nu i stora delar av världen. Därför är det extra angeläget att ungdomar förbereds för de sexuella frågorna. Sverige blev först i världen med att införa sexualundervisning i skolorna år 1953 vilket uppmärksammades även utomlands.

Resonemanget ”det händer inte mig” lär av utvecklingspsykologiska skäl vara särskilt vanligt just bland ungdomar. Det må gälla motorcykelolyckor eller graviditeter. I den åldern tycker man sig inte vara vuxen på riktigt - och egentligen är man ju odödlig.

Sexualupplysning

Globalt sett börjar ungdomar bli sexuellt aktiva mellan 15 och 20 år. Uppenbarligen blundar man för detta då många hälsovårdscentraler än så länge mest riktar sig till gifta par. Den som går in i en sexuell relation borde få göra detta under omständigheter som kan ge trygg glädje.

I många utvecklingsländer finns lagar och praxis som förbjuder eller allvarligt försvårar för ungdomar att få tillgång till preventivmedel. Det vore orimligt att leva utan sex tills man har förmåga att själv välja livspartner, skaffat sig utbildning och arbete i en värld där arbetslösheten för ungdomar kan vara 2–3 gånger så hög som för vuxna.

Speciella mottagningar för ungdomar har startats. Dessa ger upplysning om sexualitet, inte bara om problem utan avser att fostra till ansvarsfullt sexuellt beteende och har gett goda erfarenheter. Samtalsgrupper för unga pojkar har visat sig bra. Ett projekt stöds bland andra av Sida med t.ex. filmen Transit som beräknas nå 1 miljard ungdomar, däribland även gatubarn.

Gratistidningar
 •  I Uganda startade 1993 en tidning kallad Strait Talk. Den når numera 2 miljoner i åldern 15–19 år varje månad samt 1 miljon lärare och föräldrar. Budskapen anpassas till olika språk och når ut över hela Uganda via lokalradion.
 •  Tidningen Femina i Tanzania ger ”edutainment” och delas ut i skolor och säljs på gatan.
 •  I några provinser i Kina når You and Me miljoner lärare i syfte att med nya metoder sprida kunskap om sexualitet, identitet och relationer. 
Projekt av olika slag pågår även för att nå t.ex. munkar och interner på fängelser.

Unga kvinnor bör få veta att  största riskgruppen för veneriska sjukdomar ligger mellan 15–24 år och att det är unga kvinnor som bär hälften av alla hiv-infektioner.

Antalet tonårsmödrar uppskattades år 1995 till 25 miljoner och dessutom hade 10 miljoner unga flickor genomgått abort. Enbart de senare skulle fylla Michiganarenan 100 gånger. Tonårsgraviditeter är en viktig ungdomsfråga, speciellt då aborter vanligen är olagliga och kan leda till döden.

I de allra fattigaste länderna hade minst var femte flicka i åldrarna 15–19 år redan fött det första av sina 6–7 barn. Den vanligaste dödsorsaken i denna åldersgrupp hänger samman med graviditet och förlossning därför att bäckenet inte hunnit nå sin fulla utveckling eller som följd av könsstympning.

Flickor blir ammande mödrar med bristningar i kroppen av påfrestningar de inte varit mogna för. Undernäring gör inte saken bättre. Ett barn fött av en tonårsmoder i de fattigaste länderna hade 40 procents mindre chans att klara det första levnadsåret jämfört med andra barn.

II

Kön och jämställdhet 

Varför är det inte självklart att de båda könen har lika värde? Varför behövs det särskilda kvinnoår och könskvoteringar i styrelser och regeringar? Trots att det faktiskt föds fler pojkar än flickor i världen brukar pojkar vara mer välkomna och ofta få bättre mat, läkarvård och skolning. Av 1000 aborter gäller 999 flickfoster enligt en uppgift. Tycker föräldrar mer om pojkar än flickor? Naturligtvis, om söner ger högre status än döttrar och dessutom är de som skall sörja för sina gamla föräldrar.

Kina uppges 2018 ha 30 miljoner fler vuxna män än det finns kvinnor och i Indien finns det 50 miljoner fler pojkar under 20 år än det finns flickor.

Fastän flickor ofta får mindre av kärlek och omsorg förväntas de som vuxna kunna ge extra mycket av just detta. Finns det dessutom några omedvetna föreställningar som styr oss.

Kvinnan har att rent fysiskt underkasta sig sin egen kropp. Det gäller menstruationer där blödningen kan upplevas som att man är trasig, vidare havandeskapets förlopp samt födande och amning. Alla dessa skeenden kan kvinnan knappast påverka viljemässigt vilket kan upplevas som en svaghet både av henne själv och av mannen.

Kvinnor kan delvis genom goda förebilder inordna sig i sin biologi, men hos en del väcker den protest eller resignation. Denna underordning under den egna kroppen kan naturligtvis fortsätta även inför mannens kropp som vanligen är den fysiskt starkare i en relation.

Om mannen dessutom i ett förhållande är äldre och mer erfaren än kvinnan och dessutom är den som har både pengarna och utbildning hamnar hon även av dessa skäl lätt i underläge. En del trivs med detta och t.o.m. utnyttjar situationen.

Mannen har däremot lättare att se sig som herre över sin egen kropp och att se sig som den som skall styra i världen. Hans potens lyder dock inte alltid hans vilja och han anses därför ibland inte kunna styra över den i något avseende. Hans sexuella behov kan dock inte likställas med behovet av att urinera. En man skryter gärna med sina sexuella upplevelser medan kvinnan snarare vill förtiga dem. Vad som är en seger för mannen kan kännas som ett nederlag för kvinnan.

Mannens sexuella utsvävningar kan ge infektioner men inte graviditet, medan kvinnans utsvävningar kan ge bådadera.

Tidigare var kvinnan ägd av fadern och senare av maken. Hon har kunnat köpas och säljas, omskäras och beslöjas, bli inlåst och få fötterna bundna.

Rörelsen "me#too" är en stark modern protest i många länder, mot de rättigheter som många män fortsatt att ta sig när det gäller kvinnans kropp.

När det gäller jämställdhet har vi i Sverige några viktiga årtal. Son och dotter ärvde lika från 1845, en kvinna kunde bli lärarinna i småskolan år 1853, universiteten öppnades 1870, rösträtt för kvinnor 1921 och 1927 öppnades statliga läroverk för flickor.

I skolan föredrag man att anställa manliga lärare, som förutsattes ha hemhjälp. En kvinnlig lärare skulle däremot inte ha lika mycket tid att ägna skolarbetet.

Nu förbjuds i Turkiet de 150 organisationer där kvinnor arbetar för jämställdhet.

Kön och skapande

När mannen skapar krävs att han skall vilja något, experimentera, förbättra, göra en egen prestation som går att visa upp och han skall dessutom tåla konkurrens och kritik. Han ser gärna att kvinnan stöder honom i hans skapande.

Kvinnans skapande har mest gällt att producera barn. Detta är något hon inte ens kan sätta igång själv utan hon är beroende av en man för att bli befruktad. Sedan är hon beroende av naturen som sköter resten och ofta är hon efter förlossningen beroende av ett visst stöd av mannen eller andra. Barnet som konstverk kan hon inte retuschera, ge ett annat kön eller utseende.

Genom modern genteknik kan man dock påverka ett embryo genom att ta bort oönskade och tillföra önskade gener. Regler för hur denna teknik skall regleras socialt och juridiskt återstår.

Kvinnans duglighet består ofta i att göra andra duktiga - inte att eftersträva duglighet för egen vinning.

Med färre barn per kvinna, högre medellivslängd och utbildning får nu många kvinnor möjlighet att vara skapade även inom områden som tidigare uppfattats som manliga och kan då ses som konkurrenter inom vetenskap, konst och ledarskap. Frågan blir då om kvinnorna endast snällt infogar sig i de manliga strukturerna eller om hon kommer att tillföra något nytt.

Män har ofta kunnat få både familjeliv och yrkesliv, medan kvinnan endast haft sin verksamhet inom familjen.

Kvinnans skötsel av de dagliga göromålen tas ofta för given och märks först när den saknas. Många kvinnor kan dock väl hävda sin stora duglighet i större hushåll där det krävs ledarförmåga.

Biologiskt kön inte så enkelt

Att mannen har en X och en Y kromosom och kvinnan två X kromosomer har varit den gängse uppfattningen. Nu visar det sig att t.ex. en person med yttre kvinnliga könsattribut kan vara bärare av en XY kromosom. Man har funnit  många biologiska tillstånd som gör att det inte går att säga om en person är man eller kvinna. Dessa mellanformer kallas transpersoner och ofta har det funnits utrymme för människor med olika läggning och för vad som skall anses typiskt manligt och kvinnligt

Tyskland kommer 2018 att som första land i Europa där man inför ett tredje kön i juridisk mening.

Homosexualitet

De homosexuella förpassats till den lägsta nivån i helvetet av Dante och många homosexuella har måst fly eller blivit straffade, kastrerade, fängslade eller avrättade.

Frankrike upphävde alla lagar mot homosexualitet och sodomi redan 1791.

Den vetenskapsman som förkortade världskriget med kanske ett par år, tack vare att han kunde knäcka den tyska koden var homosexuell. Han dömdes 1952 till antingen kemisk kastration eller fängelse. Mannen var den berömde fysikern Alan Turing och han begick självmord. Därefter fick han dock en kunglig upprättelse 2013.

Stöd för homosexuella med organiserade marscher kom igång med Martin Luther King och blev allt vanligare från 1969 i många storstäder i USA och Västeuropa och numera över hela världen. Man krävde samma civila rättigheter som andra. Äktenskap mellan homosexuella blev tillåtet i Nederländerna 2001 och i USA år 2015 och antalet länder hade sedan vuxit till tjugoen 2016.

De homosexuella har synliggjorts genom egna initiativ och vinner terräng. I USA var 60 procent mot samkönade äktenskap 2014, men det gillades av 72 procent 2017.

Professorn Steven Pinker vid Harvard University har gett ut boken The blank slate: the modern denial of human nature år 2002, där han hävdar biologins stora betydelse när det gäller vad som är manligt och kvinnligt.

III

Fruktsamhet

Det finns åsikter om att kvinnan har ett visst antal barn inom sig – hur många vet ingen – och dessa skall kort och gott födas fram eller så bestämmer Gud eller Allah hur många barn det skall bli.

 

Skulptur av Lena Lervik

Skulptur av Lena Lervik

Kvinnor kan ha starka skäl att både glädjas och frukta sexualitetens följder som kan leda till såväl största heder som djupaste vanära, ibland till fysiska svårigheter och till och med döden. För somliga är att vara gravid en gåva - för andra en plåga.

År 1965 utgör en brytningspunkt för antalet barn per kvinna i världen.

Från 5 födslar per kvinna har antalet gått ner till endast 2,5 födslar 2017. /Rosling, Factfulness, 2018.

   •  Levnadsstandarden har stigit

   •  barnen är inte nödvändiga som arbetskraft

   •  kvinnor får utbildning

   •  tillgång finns till moderna preventivmedel som kom på 1950-60-talen

   •  barnen överlever

   •  åldern för giftermål höjs

   •  kvinnor förvärvsarbetar

   •  ökade kostnader för barn samt urbanisering.

Däremot tycks religionstillhörighet spela mindre roll för antalet barn. Se Roslings Ted talks: Gapminder: Religions and babies.

Ofrivillig barnlöshet är ett stort problem som det ofta är tyst om. Det händer att barnlösa kvinnor inte ens får begravas på samma område som andra. Mellan 50–80 miljoner kvinnor är infertila under någon del av sina reproduktiva år av olika orsaker, bland andra veneriska sjukdomar.

"Kvinnan är livet, hon bär livet och är dörren till livet" /D. Mukwege, som fick Olof Palmepriset 2009.

Man kan indela kvinnor utifrån riskerna de löper i samband med barnalstring likaväl som man indelar människor i fattiga och rika. Kvinnor ställer faktiskt sin kropp och själ till förfogande för släktets fortplantning, en funktion som visserligen numera i vissa fall kan delegeras till en annan kvinna.

Bäst i världen har de kvinnor som bor i Sverige, Norge, Danmark och Italien. I dessa länder har man tillgång till ungdomsmottagningar, preventiva metoder och där är mödravård och förlossningshjälp av sakkunnig personal självklarheter. I Sverige blir numera relativt få tonåringar mödrar.

Sämst har kvinnorna i 21 av världens länder, varav de flesta ligger i Afrika, t.ex. Zaire, Angola och Somalia. Där övervakas förlossningarna sällan av utbildad personal, men sedan 1990 har stora framsteg gjorts i många länder. I den mån kvinnor får hjälp av kunnig personal vid förlossningen, kan man visa att dödstalen sjunker.

Flickmödrar

-  7,3 miljoner flickor under 18 år och  

-  2 miljoner under 15 år hade fött barn. /Einar Helander, Lost lives, 2011.

Antalet flickmödrar brukar öka i samband med krig eller humanitära kriser. Med ökad skolgång och förvärvsarbete brukar flickor gifta sig senare vilket meddelas för t.ex. Niger, Bangladesh och Etiopien. /PRB 2015.

När fostret trycker på innan bäckenet är tillräckligt utvecklat kan ett hål, en fistel, uppstå på väggen mellan vagina, urinblåsa och ändtarm. Sker så kan kvinnan hädanefter inte kontrollera urin och avföring och stöts bort av omgivningen. Detta alltså redan vid mycket unga år. Med detta handikapp lever 3 miljoner kvinnor och man räknar med 33 000 nya fall årligen bara i Afrika.

- The Worldwide Fistula Fund grundades 1974 i Addis Abbeba i Etiopien i samband med att gynekologen Catherine Hamlin tog sig an kvinnor som annars avvisades från sjukhuset. Om detta kan man läsa i hennes bok The hospital by the river, 2001. Hon var den första som opererade kvinnor med fistel, en operationen som tog 20 minuter och kostade högst 450 dollar.

Preventivmedel

”Adam sade till Eva:

Förbannelsens frukt har du plockat
med dina förbannade händer,
till lustar har du lockat
med dina nakna länder,
din dejlighet har försänkt mig
i låga begär bland djuren,
från Eden har du stängt mig …’
[Eva: ’…
Din livsfrukt du gav mig att bära
I ångest under mitt hjärta,
ditt barn med min blod må jag nära
och föda i smälek och smärta,
förbannad vare du!"  /.../

Vi måste förlåta varandra och sörja vårt livs elände
och hata och träta och strida
och älska till världens ände!’ ”
          / Utdrag ur Mannen och kvinnan av Gustav Fröding

För att förhindra oönskade barn har man under historiens gång prövat magi, astrologi, örter och andra metoder. Det finns en danslek som antyder detta med orden: ”… ingefära och pepparrot falleralla, och ta en käring och dra till skogs falleralla..."

Då kvinnan ammar har detta tidigare fått fungera som en preventiv metod.

Medellivslängden är inte längre 30 år! Att tillfredsställa sexuell lust utan att alstra barn blir möjligt med preventivmedel som har utvecklats från 50 - 60-talen och redan tidigt användes i många västländer.

Motståndet mot preventivmedel har varit stort från katolska kyrkan, där man nu förväntar sig att påven kommer med en ändrad inställning.

Preventivmedel användes nu av 80 procent av världens par och de flesta kvinnor har tillgång till abort skriver Hans Rosling 2017. / s.257

Under de 25 år som den rumänske Ceausescu härskade förbjöds preventivmedel vilket fick till följd att cirka 300 000 friska barn sattes ut av sina mödrar och samlades upp i statliga institutioner där många avled på grund av vanvård.

Med p-piller kan kvinnan själv ta större ansvar. En omfattande forskning i Danmark har dock visat att depressiva drag och självmord är vanligare bland kvinnor som använder hormonella preventivmedel som p-piller. /SvD 22/4, 2018

Svenska kvinnor har tillgång till gratis p-piller fram till 21 års ålder.

Familjeplanering

”När det gäller världens befolkningstillväxt rör man sig med de stora svårgripbara talen. Bakgrunderna däremot är småskaliga, personliga och ’mjuka’”.    / Agneta Dyring.

En sorts familjeplanering är att skaffa många barn om man räknar med att flera av dem dör redan under första levnadsåret och ytterligare några senare under barndomen. När barn tillför familjen mer än de kostar ger de familjen ett ''barnbidrag'. Den vanliga förhoppningen att barnbegränsning skulle minska fattigdomen har i längden inte infriats eller visat sig vara någon genväg. Det omvända tycks gälla - bättre ekonomi, färre barn.

Barnbegränsning ersattes med begreppet familjeplanering, men var ändå otänkbart i officiella internationella sammanhang så sent som 1965. I Teheran 1967 slog dock FN fast att familjeplanering var en mänsklig rättighet och i Bukarest 1974 betonades människans individuella rättigheter och dessutom det egna ansvaret för de barn man satte till världen. Genombrott för familjeplanering kom med FN-konferensen i Mexiko 1984.

Modern familjeplanering försöker bygga på - en samarbetsmetod - i stället för att i panik tillgripa tvångs- och överkörningsmetoder som fallet varit i Kina och Indien och även i Latinamerika och Sydafrika. Man vill se till individens intresse och inte i första hand statens och man tillskriver både män och kvinnor förmåga att själva göra val och bestämma över sina egna liv. Med vem önskar man barn, när och hur många. 

Familjeplanering grundad på kvinnors engagemang är den mest kostnadseffektiva hjälpen för fattiga länder. Om industriländerna hade fullföljt sina löften hade den årliga globala folkökningen kunnat stanna vid omkring 25–30 i stället för 75–80 miljoner framhåller Carl Wahren som arbetat med befolkningsfrågor inom såväl Sida, FN som OECD.

Kostnaderna för familjeplanering beräknades år 1999 till 140 miljarder kronor per år - samma summa som världen då lade ner på vapen under en vecka.

På 1980-talet hade Indien 500 miljoner invånare och Kina 1000 miljoner. Indien har nu fördubblat sin befolkning och i Kina har ökat sin till 1 300 miljoner.

Inställning till familjeplanering

Det är rimligt att finna en sträng sexualmoral hos människor som lever på begränsat utrymme under knapphetens kalla stjärna. Med ökad livslängd, rörlighet och tillgång till preventiva metoder påverkas även normerna för vad som är tillåtet och otillåtet.

-  Om det  i ett land finns ett moraliskt och religiöst regelverk där sexualiteten främst står i barnalstringens tjänst blir preventiva metoder obehövliga. Fortfarande finns starkt motstånd mot dessa från vissa religiösa kretsar och några arabstater.

- Om regelverket är pro-nationalistiskt kan det anses bra för landet med hög befolkningstillväxt och då blir preventiva metoder ointressanta.

- Om regelverket är statiskt ses nativiteten i relation till bestämda försörjningsmöjligheter. Fattigdom anses då uppstå när människorna är för många och då gillas vanligen preventiva metoder.

- I västvärlden har familjeplanering ofta förväxlats med abort

-  För WHO innebär begreppet inte bara rådgivning, säkra preventivmedel och eventuell sterilisering utan det står även för rätt till hälsovårdstjänster som ger trygghet vid graviditet och förlossning.

Familjeplanering är den mest kostnadseffektiva hjälpen till fattiga länder framhöll Carl Wahren, expert på befolkningsfrågor för flera år sedan. Även Hans Rosling visar att mindre fattigdom, hälsa och preventivmedel gör att familjerna blir mindre. Här behövs kort sagt myggnät, kondomer och vitaminpiller. I inget land har barndödligheten ökat på senare år.

Tidigare befolkningspolitik

- I Europa och Amerika blev framsynta personer tidigt alarmerade inför den fortsatta utvecklingen, för världen i stort. Inte bara Malthus var starkt oroad för att livsmedelsproduktionen inte skulle räcka och i mitten på 1800-talet myntade P. R. Ehrlich begreppet befolkningsbomb. De kalkylerade, skrev och varnade och blev också uppmärksammade av opinionsbildarna. Prognoserna varierade men tycktes peka mot en befolkning på sju miljarder människor redan år 2000 och cirka 15 miljarder år 2025. Detta i en värld redan plågad av hunger och fattigdom. Man förskräcktes och de styrande i Indien och Kina uppmärksammade problemen i sina länder.

- I Kina höll Mao fast vid att ju fler kineser desto bättre för Kina. "Folkets yppighet, statens ära" är ett gammalt uttryck. Mot slutet av 1960-talet hade befolkningen hunnit fördubblas på tjugo år. Maos styre beräknas sedan ha kostat 40 miljoner kineser livet. Efter Mao i början av 70-talet kom en drastisk familjeplanering igång. 

En skakande tv-dokumentär om Kina producerade BBC på 1980-talet som visade den ofrånkomliga nöd som väntade landet om man inte vidtog åtgärder. En katastrofplan infördes för att med ett barn per familj under 100 år sänka folkmängden från 1 miljard till 700 miljoner. Då skulle alla få mat, husrum, hälsovård och skola. Med 2–3 barn och en befolkning på 1,5 miljoner väntade grym misär.

Kvinnorna fick spiraler insatta, de steriliserades om de fött två barn och man införde ''kvarterspoliser'' som rapporterade om otillåtna graviditeter. Man satsade på folkupplysning och använde både piska och morot. Det blev rejäla förmåner såsom pensioner till dem som var hörsamma och repressalier med böter och indragna förmåner för övriga, åtminstone inom det mönsterområde som utsågs. ”Färre människor, bättre kvalitet”. Lagar förbjöd ingifte och hindrade psykiskt sjuka från att skaffa barn. Tvångsaborter och steriliseringar infördes.

Effekten uteblev inte utan tillväxten sjönk från 2,2 procent på 70-talet och till 1,4 procent tio år senare.

I Kina står familjeplanering nu för hälsovård, upplysning och tillgång till preventivmedel som tillverkas i det egna landet. Inget främmande land har där fått styra nativiteten. Däremot har det inhemska sociala trycket varit stort.

Att det efter en tid skapades både bortskämda småpojkar, ''små kejsare'' och miljontals illegala barn, är en annan historia. De sistnämnda barnen fanns då inte officiellt. De blev inte registrerade och kunde inte räkna med matkuponger, skolgång och sjukvård.

Dock nådde befolkningen 1,3 miljarder år 2013 med höjd levnadsstandard.

- I Indien försökte även Indira Gandhi under samma tid stävja befolkningstillväxten med en drastisk steriliseringspolitik som dock inte ledde till önskat resultat. Festivaler ordnades där män uppmanades att låta sterilisera sig, men de som var hörsamma hade som regel redan flera barn. Sterilisering infördes också som straff för enkla brott som att åka buss utan biljett vilket inte gjorde kampanjen populär. Hoppet fick sättas till familjeplanering, forskning och preventiva metoder.

- Eftersom västvärlden tär mest på jordens resurser menade somliga att det var fel att dessa engagerade sig i fattiga länders befolkningsfrågor. Världsbanken liksom Ford- och Rockefeller Foundation kritiserades för sin påverkan exempelvis i Indien och Pakistan och västerländska förklaringsmodeller på afrikanska befolkningsproblem kritiserades av forskare vid de egna universiteten.

Större delen av mänskligheten har nu små familjer.

Förr sa man i Sverige att ett barn är inget barn, två barn är inget barn, först tre barn är ett barn.

år 1900 var vi 5.1 miljoner, varav 1,67 miljoner barn (32,7 %)

      år 2000 var vi 8,9 miljoner, men endast 1,74 miljoner barn (19,6 %).

Mödradödlighet

Minskad mödradödlighet - FN:s Millenniemål till 2015

”Du vet väl vad som är den tyngsta bördan av allt som växer? Det är förvisso det barn, som avlas men ej kan framfödas utan dör i moderns liv. Därav sönderslites jämväl modern och dör".  / Heliga Birgitta 
"Rätten till liv för den som ger liv borde ingå i de mänskliga rättigheterna".
        / Gunilla Lindmark, professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård.

Målet var att minska dödligheten för kvinnor i samband med graviditet och förlossning med 3/4. Dödstalen har dock bara halverats.

Det är svårt att få fram tillförlitlig statistik och förbättringarna går för långsamt och problemen får inte tillräcklig uppmärksamhet.

Barnsängsfeber grasserade på många sjukhus i Europa vid början av 1800-talet, men med enkla hygieniska metoder som att medicinsk personal tvättade händerna fick man dödstalen att sjunka drastiskt. Risken att dö i barnsäng minskar naturligtvis även med färre graviditeter.

Livshotande komplikationer i samband med barnalstring beror på bristande kunskap, sakkunnig hjälp, transportmöjlighet och pengar.

Se även:www.gapminder.org/ Maternal mortality.

För tolkning av bilden nedan börja t.ex. med Kina. Före 1990 dog 95 kvinnor per 100 000, mot endast 33 år 2013, vilka alla assisterades av utbildad personal.

 Mödrahälsa

Mödradödlighet och födslar

Barndödlighet

Minskad barndödlighet -FN:s Millenniemål till 2015. 

Illustration av globala målet 4: reducera barnadödligheten. Illustrationen visar siffran 4 med en nalle bredvid.

Enligt Millenniemål 4 skulle barnadödligheten ha minskat med två tredjedelar till 2015.

Målet har endast uppnåtts till drygt hälften från drygt 12 miljoner döda 1990 till 6,6 miljoner 2012.

Jämför man med siffrorna för 1950 ser det dock bättre ut som bilden visar.

Läktarillustration som visar barndödlighet i olika befolkningar år 1960, år 1990 och år 2013.

Hela 88 procent av världens barn är vaccinerade och allmän välståndsutveckling gör att barnen överlever bättre. /Factfulnss 2018.

Kvinnor börjar i högre grad ställa upp för sina medsystrar och driver på.

Barndödligheten kan även ses som ett bra mått på ett lands utveckling. När UNICEF anger siffror för barnadödligheten i världen är det vanligen inte för barn under ett år som man kunde vänta, utan för barn under fem år (Under 5 Mortality Rate, U5MR). Indirekt speglar den siffran hälsan hos mödrar och barn, tillgång till mat, vatten, sanitet, läskunnighet, social service och inkomster. Trots att många barn lever i en så kallad ''naturlig miljö'' är dödligheten stor bland just dem. 

Se: www.gapminder.org Videos: Reducing child mortality - a moral and ecological imperative! Bangladesh, Brazil and Egypt reduce child mortality faster than Sweden ever did!

Oönskade barn

År 1995 uppskattades antalet födda men icke önskade barn till 48 miljoner att jämföra med önskade barn som var 128 miljoner. Det finns alltså mödrar som inte velat ha sina egna barn eller som själva vuxit upp som oönskade och kanske därför är oförmögna att vara goda mödrar. Är det då underligt att det finns ''kalla'' mödrar?

Aborter

Du nådde aldrig fram till ditt Människoansikte. 
Det förblev en vit fläck tystnaden.        /Förf. Lasse Söderberg

Det finns ingen FN-konvention som reglerar rätten till abort och ämnet brukar vara mycket laddat.

Aborter i det tysta. Mot oönskade barn har man i alla kulturer tillgripit barnamord och abort. Att behöva utsläcka ett mänskligt liv är ett ont val, men i vissa fall kan det vara ett ännu ondare val att inte göra det. En kvinna som genomgått abort känner ofta lättnad. För henne gäller inte den filosofiska frågan om när livet börjar, utan vilket liv hon skulle kunna ge det väntade barnet. Hon skulle kanske tvingas välja mellan adoption, barnhem eller att sätta ut det på gatan. Vad som vore bäst för barnet diskuteras mindre.

Den vanligaste anledning till självmord i åldrarna 15-19 år gäller havandeskap och aborter.

Ofta är det männen som har makten över kvinnans fruktsamhet och detta blir ofta tydligt även i samband med lagliga aborter. Har kvinnan rätt att bestämma över sin egen och ett fosters kropp eller skall hennes man, svärmor, samhället, religionen, doktorn eller eventuella lagar bestämma? Även påtvingade aborter förekommer.

Både ett vetenskapligt, ett juridiskt och ett moraliskt perspektiv måste beaktas vid abort. Tack vare medicinsk kunskap kan relativt säkra aborter utföras. När det gäller modern kan man bedöma hennes fysiska tillstånd och när det gäller fostrets ålder kan en gräns sättas vid 22:e fosterveckan, baserat på kunskapen om att fostret dessförinnan inte har förmåga att känna smärta. Men även om lagen tillåter abort befriar den oss inte från att ta ställning till moraliska problem och möjliga lösningar.

I Sverige blev abort laglig år 1938 och mellan 35 000 och 38 000 aborter görs varje år enligt Amnesty 2016.

Laglig abort kan beviljas av olika skäl såväl i fattiga som i industrialiserade länder:

•  för att rädda kvinnans liv

•  efter våldtäkt

•  för att bevara kvinnans fysiska och mentala hälsa  

•  av ekonomiska och sociala skäl

•  på kvinnans egen begäran i ett fåtal länder som Kina, Korea, Mongoliet, Tunisien, Sydafrika från 1975.

Laglig abort tillåts inte under några omständigheter av Vatikanen, inte ens efter våldtäkt och även inom EU finns grupper med liknande åsikter. Vem vill vara det barn som föds efter en våldtäkt med kanske okänd fader? Även i Malta, Chile, Dominikanska Republiken, El Salvador och Nicaragua är abort totalförbjuden och risk finns att även missfall kan dömas som olaglig abort.

Om det inte finns rimliga lagliga möjligheter tvingas man ta saken i egna händer. Detta medför illegala aborter och dödsfall. Bara för ett fåtal kvinnor finns möjligheten att gå till läkare för ''reglering av menstruationen'' eller för att få en magsårsmedicin som har ''biverkningen'' att framkalla missfall.

Aborter av flickfoster ökar varför det i Asien saknas mellan 60 och 100 miljoner kvinnor i olika åldrar enligt Unicef år 2015. Könsselektiva aborter sprids nu till allt flera länder. Förutom samhällen i obalans leder detta till ökad sexhandel och kidnappningar, men på sina håll kanske det medför att kvinnor får ett högre värde när brist uppstår. Så tycks dock inte vara fallet då kvinnorna i stället "låses in" allt strängare.

 ..................

Fler data om kvinnor

Data om kvinnor

IV

En naturlig kropp?

Idén om en naturlig kropp har inte alltid hyllats under historiens gång. Förändringar och stympning av kroppen har gamla anor. I en kultur i Sydamerika försökte man förändra skallformen, i väst har man använt snörliv och i Kina bands kvinnans fötter så sent som på 1970-talet. Idag kan man göra ingrepp som förlänger underbenen och göra plastikoperationer alltifrån bröstförstoring till fettsugning.

Omskärelse

I Afrika söder om Sahara och i Egypten förekom omskärelse innan den började praktiseras inom judendomen och islam. Att förhuden ses som ett kvinnligt organ och klitoris som ett manligt är några av motiven till ingrepp. Genom att avlägsna vissa delar skulle en person undgå att bli tvåkönad. Även om omskärelse inte påbjuds i Koranen lär budet finnas i andra skrifter.

Huruvida föräldrar har rätt att förändra sina barns kroppar eller inte väcker känslor även på våra breddgrader. Ingrepp på flickor är förbjudna i Sverige men inte på pojkar. I världen omskars årligen cirka 20 miljoner pojkar för några år sedan.

En överläkare och barnkirurg anser att forskning saknas och att omskärelse av pojkar är upprörande, medan en annan professor och barnläkare hänvisar till forskning som skulle visa att detta under vettiga former inte är könsstympning samt att en del sjukdomar förekommer mindre hos omskurna män än hos icke omskurna.

Ångest hos pojkar och män för att skadas i genitalorganen är ingen nyhet. Vad en mycket liten pojke upplever kan vi bara ana genom att iaktta hans reaktioner under och efter ingreppet. Det talas ibland om trauma. Nelson Mandela har skildrat sedvänjan i sin hemby. Kanske känner en del lättnad efteråt "nu är det gjort och jag överlevde!"

För judarna har omskärelsen en betydelse jämförbar med dopet för de kristna. Man inlemmar barnet i en kulturgemenskap utan att det blir tillfrågat, liksom vi inte heller låter barn yttra sig om vaccinering. Att förbjuda denna sedvänja skulle nästan vara detsamma som att förbjuda själva judendomen anser somliga, och varför skall bara pojkar ingå i guds förbund kan kvinnor undra. Om någon ändring skall införas, borde den väl komma från den egna kulturen.

Könsstympning

Seden att könsstympa flickor lär vara 3 000 år gammal och den fortgår. Man stympar cirka 3 miljoner flickor årligen enligt Amnesty International. Seden pågår i 28 länder i Afrika, liksom i Jemen, Irak, Malaysia och Indonesien. Antalet nu levande som varit med om detta uppskattades vid sekelskiftet till 130 miljoner - alltså är de flesta muslimska kvinnorna inte omskurna.

Det hävdas ibland att könsstympning bevarar jungfrudomen genom att beröva kvinnan sexuell lust och även att barnen blir friskare.

Omskärelse av flickor utförs av kvinnor som får en inkomst, men detta förklarar knappast att sedvänjan fortfar eftersom det också är kvinnor som får stå för utgiften. Att istället ta betalt för förlossningshjälp är en ny trend. Kan det vara så att de som själva genomgått den plågsamma riten försvarar den som nödvändig annars har ju allt lidande varit onödigt. Den insikten skulle bli ytterligare en plåga och vart skall man vända sin vrede, om man inte ens kan vända det mot sin mamma?

De kvinnor som uthärdat omskärelse och fött barn kanske känner sig starka. Ofta försvåras dock de funktioner som är knutna till underlivet såsom hygien, menstruation, sexuell njutning och förlossning.

”En kvinna som inte är omskuren, som inte har känt smärtan från kniven, som inte har hört ungdomarna sjunga och dansa till sin ära, är inte en riktig masai” är ett afrikanskt ordspråk. Men även där börjar förändring komma.

Att från västerländskt håll försöka bryta dylika identitetsskapande seder har setts som en ny form av kolonialism. En afrikansk kvinna skriver:

”Jag är säker på att afrikaner aldrig skulle komma på tanken att organisera sig runt något problem i Västvärlden, leda kampen själva, snarare än att låta de berörda göra det. Sättet på vilket denna kampanj (mot kvinnlig omskärelse) drivs, försvårar endast problemet och skapar en reaktion av aggressivt självförsvar."

Sedan 1970-talet har man respekterat detta och WHO arbetar nu med att utbilda kvinnliga representanter från berörda länder så att de kan påvisa de medicinska skadeverkningarna. Lagar som förbjuder sedvänjan finns nu i Egypten, Sudan, Kenya och Ghana även om de kringgås.

Försök att ändra traditionerna pågår. Där omskärelsen ses som en rit ”som gör flickan till kvinna”, har man på sina håll börjat pröva nya ritualer.

"Stoppa omskärelse av kvinnor" står det på fotbollsspelarnas tröjor i Garissa i Kenya, där samarbete pågått mellan myndigheter och en svensk läkare Carl-Axel Ekman. Tröjorna har skänkts av Elfsborgs fotbollslag! Idag är endast 21 procent av flickorna under 19 år omskurna i Kenya /Svenska Journalen 1916.

I Sverige söker man nu redan på barnavårdscentralerna informera invandrade mödrar om att inte låta omskära sina döttrar.

Incest och våldtäkter

Tanken går till en manlig förövare som ger sig på barn, t.ex. en fader mot en dotter eller styvdotter. Termen har under tidens gång fått olika betydelser. Incest var ett religionsbrott in på 1700-talet för att senare mest bli ett sedlighetsbrott och i nutid betraktat som ett våldsbrott. Delvis beror förändringarna på att man inte längre lever tillsammans med släkt i storfamiljer.

Våldtäkter i fredstid begås mest i hemmen av familjemedlemmar eller vänner. Familjens heder vilar inom arabvärlden på kvinnans vandel. Man kan säga att hennes heder i detta hänseende ägs av männen. Det åligger make, bröder, kusiner och farbröder att skydda henne. Risken att bli utsatt för vad som kallas hedersmord kan även drabba de män som vanärat sin familj.

Tidigare kunde sexuella förhållanden mellan kusiner uppmuntras av ekonomiska skäl för att t.ex. kunna bevara en egendom inom släkten.

Våldtäkter är inte en kvinnofråga, inte en könsfråga och inte en rasfråga utan en mansfråga hävdar Jackson Katz. På senare tid har förekommit att män samarbetar i grupp för att attackera kvinnor på offentliga platser. Detta har tidigare bara varit känt från Nordafrika och Mellanöstern.

Det talas mest om den passiva parten - en våldtage kvinna, men inte om den aktiva - man som våldtar. På senare år har män själva börjat ta tag i frågan med organisationer som White Ribbon Campaign, WRC från 1991 som är en rörelse i 60 länder där män och pojkar arbetar för att minska våld mot kvinnor och flickor. FN har en särskild dag mot kvinnovåld och i 36 länder verkar organisationen MenCare.

Om en berusad kvinna följer med en man hem är det hennes ansvar så vida hon inte blivit manipulerad med droger. Hans eventuella våld är hans ansvar även om motstånd kan ha en upphetsande inverkan. För att skydda de inre organen i underlivet lär kroppen utsöndra mer sekret vid fara, vilket ofta tolkas som att kvinnan varit villig.

Att ha blivit våldtagen upplevs skamligt

Dessa skamkänslor drabbar vanligen offret och då är det ju fel person som skäms. Författaren psykoanalytikern Else-britt Kjellqvist skiljer på olika sorters skam i boken Rött och vitt: om skam och skamlöshet, 2006.

Att överträda en annan persons gränser bör ge vad hon kallar röd skam. Det är den som begår en våldtäkt som borde skämmas. I stället blir det den våldtagna kvinnan som kommer att bära den skam som tillhör honom. När någon inte förmått upprätthålla sin egen integritet uppstår den vita skammen.

Eftersom vit skam uppträder efter våldtäkter och det dessutom är generande att tala om det intima, det sexuella, som man kanske saknar ord för, blir övergreppen burna i tysthet. De som gjort kraftigt motstånd får det psykiskt något lättare och boten är i princip att få tala ut.

Detta börjar nu kvinnor göra inte minst i krigshärjade länder som i Västafrika.

En del av fredspriset 2018 tillföll Nadia Murad för hennes bok Folkmord sker inte av en slump, Det måste planeras. För den som vill utplåna en folkgrupp är våldtäkter en mycket effektiv metod viket senast visat sig mot yazidiska och kristna kvinnor.

Organisationen Women for Women Internationel instämmer i att det är svårt att få kvinnor att tala - trots att en kvinnas röst är det enda hon äger. Hon berättar hellre om vad som ryktas om andra. Av vanära och skam tiger kvinnor även i vår kultur trots att de inte överges av familj, skiljs från sina barn, gifts bort med förövaren eller mördas.

För män lär det vara ännu svårare att ha blivit våldtagna. Mödrar som förgriper sig på sina söner står lågt i rang och mödrar som sviker sina döttrar vid incest hamnar på samma plats.

Den vita skammen är inte ovanlig hos deprimerade människor - den ”skär av oss vingarna så att vi inte kan flyga”.

Pedofiler älskar inte barn - sexturism består ofta av barnvåldtäkt och våldtäkt är inte samlag.

Andra exempel på vit skam – där man i tysthet bär någon annans skam, kanske i flera släktled, kan gälla alkoholiserade föräldrar, icke erkända barn, fattigdom, kriminalitet etc som varken får märkas eller omnämnas.

Mobbing är en variant på samma tema. Den som blivit utsatt får bära skammen av att ha låtit sina gränser överträdas och ha visat sig maktlös. Samma sak gäller förtal på löpsedlar eller på facebook - vår tids skampålar. Den skyldige behöver se och erkänna sin skuld och offret bör hjälpas att tala ut.

.........

Att använda oskulder har varit lovligt för vissa. Det finns tankar om att kvinnan har oändligt med en vätska kallad yin medan mannens yang-vätska (sperma) är begränsad och mer värdefull. En oskuld anses ha ett stort lager yin och genom denna orörda vätska får mannen fler levnadsår och framgång i affärer. Kinesiska kejsare behövde därför stor tillgång på oskulder. Även arabisk mytologi är fylld av shejker med omättlig aptit på oskulder och i indiska tempel tjänstgjorde unga flickor - dock först efter puberteten.

Sexhandel

Sexslaveri och trafficking är vanligen kriminellt. Men handel med sexuella tjänster och prostitution kan vara svåra begrepp att definiera. Får kvinnor användas som bruksföremål. Är detta något som myndigheter skall bestämma över? Får vuxna människor frivilligt göra med varandra vad de vill så länge ingen skadas? Detta är svåra och känsliga frågor för lagstiftare. Både kriminalisering och legalisering har sina sidor. Endast den europeiska sexhandeln omsatte 23 miljarder år 2010.

Kriminalisering: 

O sexköp är straffbart går den under jorden och vad skall kriminaliseras? Hela kedjan – rekrytering, transporter, upplåtelse av lokal för att hysa och sälja tjänster och slutligen köparen – eller bara vissa delar av kedjan? Även män prostituerar sig och det i större utsträckning än vad många tror.

Endast i svensk lagstiftning fokuseras på köparen, vilken kriminaliseras enligt sexköpslagen år 1999.

Legalisering:

I Tyskland, Holland och Österrike försöker man se prostitutionen som en yrkesutövning av fria kvinnor som driver egna företag, betalar skatt, får pensionspoäng och har fackliga rättigheter. Läkarkontroll kan då krävas och barnprostitution förhindras, men samtidigt legaliseras också efterfrågan och därmed köparen.

Där denna form prövats visar det sig att nästan alla kvinnorna är av utländsk härkomst – 90 procent – och att bara 1 procent av bordellerna i Tyskland faktiskt är registrerade. Kvinnor kan prostituera sig på grund av tvång, fattigdom, försörjningsansvar eller mer frivilligt för att det ibland kan vara ett lättvindigt sätt att tjäna pengar.

Av de män som går till prostituerade var 3/4 i USA gifta enligt uppgift från en artikel i Stanford University Press, 1988. Dessa har då brutit ett trohetslöfte och särskilt hårt döms politiker.

Många ivrar för fri sexualitet som en mänsklig rättighet för män, kvinnor, ung, gammal, svart, vit, välskapt och deformerad. Sex ses som terapi. Sex jämställs med mat. Vi kan dock leva utan sex men inte utan mat.

Fri sexualitet är inte detsamma som fri sexuell kärlek då denna bygger på just ömsesidig kärlek vilket kräver en högre psykisk mognadsnivå än köpt sexualitet.

Kan överhuvud taget sexualiteten och vår kropp ses som en vara bland andra varor? Idrottsmän kan ju köpas. Då räknar man med att han även skall ställa sitt psyke till förfogande, sitt engagemang och sin kampvilja. Något liknande krävs inte av en prostituerad som anses kunna utöva sina tjänster fritt från psyket. Detta är dock omöjligt skulle filosofen Kant ha sagt.

I en sociologisk studie har fotbollsspelare blivit intervjuade och där säger en britt att han inte skulle köpa sex i sitt eget land, men väl utomlands en holländare är positiv till sexköp i vilket land som helst och en svensk menar att det är omoraliskt. Detta kan möjligen avspegla lagstiftningen i de tre länderna.

Sexrobotar med attrapper av kvinnliga sköten tillverkas nu av kineserna som har ett överskott av män lika stort som Belgiens befolkning.

 

Läs vidare: Kap. 8  Världens barn >>